Aktualności

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami

Adresaci treningów:
Treningi przeznaczone są dla dzieci w wieku 10-12 lat, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. ...  Czytaj całość

Zespół Samokształceniowy Psychologów i Pedagogów

W dniu 24 listopada 2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i psychologów z krośnieńskich szkół z pracownikami poradni – w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Tym razem zespół samokształceniowy poświęcony był omówieniu zagadnień stanowiących tematykę XII Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbył się 10 października w Warszawie.

Pracownicy poradni, którzy uczestniczyli w Kongresie zdali relacje z jego przebiegu skupiając się zwłaszcza na trzech wiodących tematach: ...  Czytaj całość

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

to praca osoby poddanej terapii z własnymi falami mózgowymi (bio-) dzięki podawanej informacji zwrotnej (-feedback), pod kierunkiem uprawnionego terapeuty.

To wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które może nauczyć się świadomie kontrolować. ...  Czytaj całość

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie

Ostatni w tym roku szkolnym dzwonek oznajmił uczniom, że rozpoczęły się ich wakacje i zasłużony odpoczynek po wielu miesiącach nauki.
Ale nie tylko dzieci i młodzież zdobywały w mijającym roku szkolnym nowe umiejętności i doświadczenia. W Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zakończyła się niedawno pierwsza edycja ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’ – programu psychoedukacyjnego
promującego ideę wspierania rodziców, nauczycieli i pedagogów w ich wychowawczych zadaniach.
Program inspirowany pracami T.Gordona, A.Faber i E.Mazlish, zapoczątkowany w Polsce doświadczeniami psycholog Zofii Śpiewak , opracowany przez E.Puchałę i J. Sakowską, rekomendowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Prowadzone w poradni warsztaty skierowane były głównie do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Po raz pierwszy natomiast w wieloletniej działalności poradni, w cyklu obejmującym 40 godzin zajęć warsztatowych wzięli udział dyrektorzy krośnieńskich przedszkoli i szkół. Prowadzący warsztaty pracownicy poradni podkreślają , że uczestnicy ,,Szkoły…’’ byli bardzo sumiennymi, twórczymi i zdyscyplinowanymi uczniami. Z zaangażowaniem podejmowali kolejne zadania, byli otwarci na nowe doświadczenia. A wszystko to po to, by lepiej rozumieć swoje dzieci i uczniów, aby skutecznie się z nimi porozumiewać, trafniej odczytywać ich uczucia i potrzeby, ale też umiejętnie komunikować swoje oczekiwania i emocje.
Uczestnicy ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’ zgodnie stwierdzili, że była to bardzo przydatna, a zarazem atrakcyjna
forma edukacji wychowawczej i rodzicielskiej.
Proponowane przez program oddziaływania pedagogiczne wcielali na bieżąco w życie szkolne i rodzinne, pozytywnie oceniając ich skuteczność.
Dobra opinia o ,,Szkole…’’ sprawiła, że do poradni zgłasza się wielu rodziców zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji programu.
O jej rozpoczęciu poradnia informować będzie na swojej stronie internetowej mppp-krosno@wp.pl w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Sprawozdanie z XIV Krośnieńskich Targów Edukacyjnych

Krośnieńskie Targi Edukacyjne w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zwiedziło 1749 uczniów szkół gimnazjalnych. Zwiedzający Targi gimnazjaliści
z terenu Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i ościennych miejscowości mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Krosna, Powiatu Krośnieńskiego a także Zespołu Szkół Leśnych z Leska.

Nie zabrakło również stoisk Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i Ochotniczych Hufców Pracy.
Z Miasta Krosna, z terenu działania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych zapoznało się 553 uczniów gimnazjum.
Z Powiatu Krośnieńskiego, z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym udział wzięły szkoły z gmin : Dukla, Rymanów, Miejsce Piastowe i Jaśliska, a z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krośnie z gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Wojaszówka, Iwonicz, Krościenko Wyżne – łącznie 965 uczniów gimnazjum.

Poza tym XIV Krośnieńskie Targi Edukacyjne odwiedzili uczniowie z następujących szkół: Jabłonica Polska – 14, Lutcza – 3, Brzozów – 36, Szebnie – 17, Krempna – 5, Stara Wieś – 8, Żmigród – 1, Jasienica Rosielna – 33, Nienaszów – 1, Orzechówka – 19, Haczów – 42, Malinówka – 26, Tarnowiec – 5, Trześniów – 10, Jasionów – 11. ...  Czytaj całość

Reforma edukacji

Szanowni Państwo
Rodzice, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie

W związku z reformą edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanych stronach internetowych:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://reformaedukacji.men.gov.pl/

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na wyżej wymienionych stronach internetowych. ... 

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

W dniu 17.02.2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – zorganizowanego przez p. Urszulę Nowakowską: „Zabawy i sporty zimowe”. Konkurs adresowany był do dzieci 6- letnich z krośnieńskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na konkurs wpłynęło 97 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Gorąco dziękujemy za udział w naszym konkursie i duże zaangażowanie, bo wszystkie prace były piękne. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem: musiała wybrać te najpiękniejsze. W skład komisji wchodziły następujący pracownicy poradni: p. Elżbieta Kustra-psycholog, p. Marta Surma-pedagog, p. Urszula Nowakowska-rehabilitant. Jury konkursu uwzględniając bardzo wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac – przyznało I trzy miejsca, II trzy miejsca, III trzy miejsca oraz 17 wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonane samodzielnie prace, a nauczycielom – za poświęcony czas i opiekę artystyczną nad dziećmi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

RODZICE!

Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół działań, które mają na celu pobudzenie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Jeżeli zadecydujecie o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie, zgłoście się do naszej placówki w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, lub skontaktujcie się z nami telefonicznie – 0 13 43 205 19 lub e – mailem: mppp-krosno@wp.pl. Na Wasz wniosek Dyrektor poradni powoła zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który przygotuje indywidualny program dla dziecka i rodziców oraz będzie realizował zajęcia.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania (psycholog, pedagog, logopeda, surdologopeda). ...  Czytaj całość

Dojrzałość szkolna

Wiek przedszkolny i szkolny jest okresem wzmożonego rozwoju dziecka w następujących obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać dziecku nowych i różnorodnych bodźców gwarantujących dynamiczny rozwój psychofizyczny. Dobrze prowadzona edukacja daje możliwość wyrównywania szans dzieci, a ich rozwój jest wtedy bardziej harmonijny.
Aby rozpocząć naukę w szkole dziecko powinno mieć stosownie do wieku rozwinięte funkcje poznawcze, pamięć, spostrzeganie, myślenie, umiejętność skupienia uwagi. Gwarantuje to osiąganie sukcesów. Sukcesy są dziecku bardzo potrzebne, ponieważ nauka staje się wtedy ciekawa, a ono samo ma dużą motywację do pracy. Szkoła może pomóc dziecku w rozwijaniu ciekawości świata, zainteresowań, ukierunkowywać je. Zdobywanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej – to proces długofalowy, kumulujący różne doświadczenia dziecka z poprzednich lat. Przygotowanie do szkoły – to nie tylko wyposażenie nowego tornistra, to nie tylko opanowanie czynności związanych z pisaniem, czytaniem oraz liczeniem. Na dojrzałość szkolną składa się wiele różnych umiejętności, sprawności i nawyków, do których dziecko dochodzi „krok po kroku”. Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dziecka jest fakt uczęszczania do przedszkola. Dzieci o długiej „karierze” przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem i przygotowaniem do szkoły.

Każde dziecko jest indywidualnością, jego rozwój przebiega w różnym tempie, dlatego bardzo ważne jest, aby wspierali go zarówno rodzice, jak i nauczyciele. To, w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej oraz fizycznej.

Opracowanie:
Anna Korab – psycholog, Mariola Mola – pedagog ...