Doradztwo zawodowe

Pomoc doradcza w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej:

Formy pomocy adresowane do uczniów:
– zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej,
– zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu, doskonaleniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
– zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji,
– spotkania indywidualne mające na celu badanie predyspozycji zawodowych,
– pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji szkolnych i zawodowych,
– udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych,
– pomaganie w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone ograniczenia psychofizyczne, udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu,
– udzielanie uczniom informacji o zawodach, instytucjach kształcących i szkolących oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy

 

Formy pomocy adresowane do rodziców:
– udzielanie rodzicom informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
– upowszechnianie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej, możliwościach uzyskania informacji o zawodach, sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem różnych form takich jak: prelekcje, szkolenia, konsultacje,
– spotkania warsztatowe kształcące umiejętność wspierania swoich dzieci w wyborze i planowaniu przyszłości zawodowej,
– indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne itp.

 

Formy pomocy adresowane do nauczycieli:
– koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły,
– tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,
– warsztaty służące doskonaleniu umiejętności doradczych

 

Formy pomocy adresowane do środowiska lokalnego:
– współorganizowanie dni otwartych szkół,
– organizowanie wspólnie z innymi placówkami targów edukacyjnych,
– współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy: urzędy pracy, centra informacji