Powrót poradni do pracy stacjonarnej

 

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przy organizacji pracy poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wytyczne przeciwepidemiczne, które należy wziąć pod uwagę:

 

Specjalista poradni:

 • jest zdrowy, bez objawów chorobowych,
 • wyjaśni dziecku/uczniowi – jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Poradni i dlaczego zostały wprowadzone,
 • będzie zabezpieczony w środki ochrony osobistej (przyłbica/maseczka, rękawiczki, płyn dezynfekujący…)
 • usunie z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki; jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory służące do diagnozy i terapii – powinien je systematycznie dezynfekować,
 • zachowa (w miarę możliwości) bezpieczną odległość od dziecka/rodzica;
 • wietrzy salę, w której odbywa spotkanie z klientem Poradni co najmniej raz na godzinę.

Rodzic:

 • powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)
 • wyrazi zgodę na pomiar temperatury dziecka w sekretariacie Poradni oraz założenie jednorazowych rękawiczek ochronnych na czas diagnozy lub terapii,
 • zaopatrzy swoje dziecko powyżej 4 roku życia – w indywidualną osłonę nosa i ust podczas pobytu w Poradni,
 • jest zdrowy oraz przyprowadzi do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • przekaże istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • nie zostanie przyjęty z dzieckiem w Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub miał kontakt z osobą powracającą z zagranicy (złoży pisemne oświadczenie),
 • na wizytę przyjdzie sam z dzieckiem (bez osób towarzyszących, rodzeństwa…),
 • regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
 • zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania,
 • wyjaśni dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do Poradni dodatkowych przedmiotów np. pluszaków, zabawek,
 • wyposaży dziecko podczas pobytu w Poradni we własne przybory do pisania, rysowania (długopis, ołówek, kredki…)
 • zachęcamy by, jeśli to możliwe, w czasie trwania badania lub terapii opiekun dziecka przebywał poza budynkiem Poradni – celem ograniczenia osób przebywających wewnątrz budynku (specjalista na początku wizyty poinformuje o przewidywanym czasie spotkania, po upływie którego należy punktualnie odebrać dziecko z gabinetu; wywiad diagnostyczny oraz omówienie wyników badania może być przeprowadzone z rodzicem drogą telefoniczną),

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników poradni prosimy o przestrzeganie powyższych zasad:

 

Renata Bragiel

                                                                              Dyrektor

                                                                              wraz z pracownikami

                                                                              MPPP w Krośnie