Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny: 2023-24

Oferta skierowana do uczniów:

 1.     Badania przesiewowe 6-latków oraz uczniów w klasach I-III:
 • badania psychologiczno – pedagogiczne
 1. Działalność diagnostyczna opinie, orzeczenia, informacje o wynikach badań.
 2. Objęcie uczniów następującymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działalności profilaktycznej:
 • Terapia pedagogiczna; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • Terapia logopedyczna – dla dzieci i uczniów z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji językowej;
 • Terapia psychologiczna – dla dzieci/uczniów z problemami emocjonalnymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym;
 • Terapia integracji sensorycznej (SI) – dla dzieci z zaburzeniam integracji sensoryczno-motorycznej;
 • Terapia ręki z elementami arteterapii – dla uczniów z obniżoną sprawnością grafomotoryczną;
 • Terapia indywidualna lub socjoterapia – rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i społecznymi;
 • Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji – indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzonym zachowaniem,
 • Terapia Biofeedback terapia wspomagająca z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – dla dzieci nadpobudliwych – ADHD, spowolniałych psychoruchowo – ADD, z trudnościami w nauce, zaburzeniami orientacji przestrzennej, z obniżoną sprawnością manualną, z tikami, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją …
 • Grupowy trening interpersonalny dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych – cykl 8 spotkań z psychologiem
 • Indywidualny – aktywny trening słuchowy metodą Neuroflowdla dzieci od 4 roku życia – z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń.
 • Poranki malucha – od niemowlaka do przedszkolaka – zajęcia logorytmiczne, piątkowe poranne spotkania logopedów poradni z rodzicami i dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy

 

Propozycje zajęć profilaktycznych z uczniami w roku szkolnym 2023/24

 

Oferta skierowana do nauczycieli:

 

 • Udział pracowników pedagogicznych poradni w posiedzeniach „zespołów” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Pomoc nauczycielom przedszkola w ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 • Udzielenie pomocy nauczycielom w klasach I-III w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się – w celu wyłonienia dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla: nauczycieli przedszkoli, logopedów szkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, szkolnych specjalistów d.s. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacji

 • Wspomaganie szkół i przedszkoli – pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola i szkoły oraz realizację zaplanowanych form wspomagania.

   

 

Propozycje szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/24

 

Oferta skierowana do rodziców:

 

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – program profilaktyczny rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • Celem programu jest wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców.
 • Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać – to kochać/akceptować i wymagać”.
 • Zajęcia w grupie (8-14 max osób) odbywają się raz w tygodniu w MPPP w Krośnie (łącznie 10 spotkań x 3 godziny).
 • Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – to program oparty o następujące pozycje edukacyjne: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”,  „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Jak mówić, żeby się uczyły w szkole i w domu”.

 

Propozycje szkoleń dla rodziców w roku szkolnym 2023/24