Działalność poradni

1. Zadania poradni
2. Statut
3. Misja poradni
4. Koncepcja pracy poradni

 

1. Zadania poradni

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Wszelkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane są na pisemny wniosek rodzica/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

Na terenie MPP-P prowadzi się terapię dzieci i młodzieży.

2. Statut

Statut Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. Misja poradni

MISJA MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KROŚNIE

Jesteśmy po to by:

świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby;
towarzyszyć rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w drodze do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka;
działać na rzecz środowiska społecznego, aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie dziecka w świecie zewnętrznym.

 

4. Koncepcja pracy poradni

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie została opracowana w oparciu o zadania statutowe wynikające z przepisów prawa oświatowego, zakłada jakościowy rozwój placówki oraz określa główne kierunki działań, a w szczególności:
• wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
• udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzicom;
• wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Koncepcja rozwoju Poradni będzie modyfikowana w odpowiedzi na bieżące potrzeby środowiska lokalnego, zmiany w prawie oświatowym, zmiany kadrowe, lokalowe, finansowe.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży – to otwarcie na wszystkich uczniów, zwracanie uwagi na ich indywidualne potrzeby oraz podejmowanie różnorodnych działań dla zapewnienia jak najlepszych warunków normalnego i pełnego funkcjonowania w środowisku. Podjęcie tego wyzwania przez Poradnię nie byłoby możliwe bez udziału rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Działalność w tym zakresie odbywać się będzie poprzez realizację następujących zadań:
• diagnozowanie dzieci i młodzieży;
• udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/opiekunom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkół i placówek;
• organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Jakościowy rozwój Poradni będzie możliwy poprzez realizację powyższych zadań
w następujących obszarach:

• Poszerzanie kompetencji nauczycieli – specjalistów pracujących w Poradni:
• Atmosfera sprzyjająca twórczej pracy.
• Sprawna organizacja pracy.
• Odpowiednia baza.
• Znacząca rola Poradni w środowisku lokalnym.

Wymienione wyżej kierunki działań Poradni, jej zadania oraz poszczególne obszary jej rozwoju zostały szczegółowo opisane w Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie.
Dokument ten w pełnej wersji znajduje w zbiorze dokumentów w Poradni.