Dokumenty do pobrania 2

BADANIA W PORADNI

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Opinia nauczyciela/wychowawcy/specjalisty dotycząca dziecka/ucznia
 3. Opinia polonisty w sprawie specyficznych trudności w pisaniu

ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Opinia nauczycieli dla potrzeb Zespołu Orzekającego
 3. Zaświadczenie lekarza – niepełnosprawność ruchowa
 4. Zaświadczenie lekarza neurologa – afazja
 5. Zaświadczenie lekarza otoloryngologa- słabosłyszenie, niesłyszenie
 6. Zaświadczenie_lekarza_okulisty-słabowidzenie, niewidzenie
 7. Zaświadczenie_lekarza_psychiatry – autyzm

 

 

ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Opinia nauczycieli dla potrzeb Zespołu Orzekającego
 3. Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie
 4. Zaświadczenie lekarskie (Medycyna Pracy)

 

ORZECZENIA O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Opinia nauczycieli dla potrzeb Zespołu Orzekającego

 

 

OPINIE O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Opinia nauczycieli dla potrzeb Zespołu Orzekającego

 

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka
 3. Opinia nauczycieli dotycząca wydania opinii w sprawie objęcia ucznia „indywidualną ścieżką”

 

 

POZOSTAŁE DRUKI

 1. Zgłoszenie do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
 2. Zgłoszenie na konsultację
 3. Zgłoszenie na terapię
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub oceny psychologicznej

 

Wnioski rodziców dziecka/pełnoletniego ucznia – skierowane do Zespołu Orzekającego Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie o wydanie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

oraz wnioski o wydanie opinii lub informacji o wynikach przeprowadzonych badań w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie są udostępniane przez specjalistów Poradni po okazaniu stosownych dokumentów.

Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły lub placówki do Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ ucznia  jest wydawany w sekretariacie poradni.