Procedury prowadzenia zajęć warsztatowych lub szkoleniowych

Procedury prowadzenia zajęć warsztatowych lub szkoleniowych przez pracowników pedagogicznych
Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie

 

 1. Zajęcia warsztatowe lub szkoleniowe mają charakter grupowy.
  Liczebność grupy ustala się zależnie od tematyki zajęć oraz oczekiwań wnioskodawcy
 2. Zajęcia warsztatowe lub szkoleniowe prowadzą specjaliści MPP–P:
  pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, doradca zawodowy.
 3. Warsztaty lub zajęcia szkoleniowe (edukacyjne) mogą być prowadzone dla uczniów, nauczycieli lub rodziców:
  – w przedszkolu, szkole bądź innej placówce oświatowej z terenu Krosna, na wniosek dyrektora placówki, na terenie poradni,
  – z inicjatywy pracowników pedagogicznych poradni w uzgodnieniu z Dyrektorem MPP –P w Krośnie.
 4. Dyrektor poradni deleguje pracownika pedagogicznego do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole lub placówce.
 5. Pracownik poradni prowadzący zajęcia warsztatowe lub szkoleniowe potwierdza ich przeprowadzenie w dokumentacji poradni: w dzienniku zajęć specjalistycznych w przypadku ich realizacji w przedszkolu, szkole lub placówce również w rejestrze wyjść służbowych.
 6. O terminie organizowania przez poradnię warsztatów lub zajęć szkoleniowych decyduje kolejność zgłoszeń z zainteresowanych przedszkoli, szkół i placówek.
 7. Inicjator warsztatów lub zajęć szkoleniowych zapewnia sprzęt, salę oraz inne pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 8. Pracownik poradni oddelegowany do przeprowadzenia warsztatów lub zajęć szkoleniowych ustala z przedstawicielem wnioskującej o zajęcia placówki (dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą) szczegóły organizacyjne: termin, ilość uczestników, miejsce, warunki.
 9. W zależności od tematyki zajęć warsztatowych lub szkoleniowych mogą być one prowadzone w obecności wychowawcy / pedagoga szkolnego lub bez ich udziału.
 10. Pracownik poradni przeprowadza warsztaty lub zajęcia szkoleniowe w oparciu o opracowany przez siebie scenariusz lub program.
 11. Pracownik pedagogiczny sporządza listę obecności uczestników warsztatów lub zajęć szkoleniowych.