Pomoc dla szkół podstawowych

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla szkół podstawowych proponujemy:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
3) współpraca ze szkołami w rozpoznawaniu u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się poprzez realizację programu badań przesiewowych dla uczniów klas I-III w celu wczesnego wykrywania zaburzeń będących przyczyną trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu;
4) współpraca ze szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie;
5) w ramach działania punktu konsultacyjnego informowanie rodziców, opiekunów i nauczycieli o aktualne obowiązujących przepisach prawa oświatowego dotyczących opiniowania i orzecznictwa;
6) pomoc szkołom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych poprzez udział w dniach otwartych szkoły, udzielanie porad w punktach konsultacyjnych działających na terenie placówek;
7) udzielanie wsparcia merytorycznego wychowawcom, nauczycielom i specjalistom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez poszerzanie ich wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, doskonalenie umiejętności wychowawczych itp.

8) badania predyspozycji zawodowych wśród uczniów klas VIII,
– pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji szkolnych i zawodowych,
– udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych,

– współorganizowanie targów edukacyjnych.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną realizujemy w formie:
– specjalistycznych porad i konsultacji indywidualnych,
– warsztatów i szkoleń,
– udział w posiedzeniach rad pedagogicznych w szkołach.
8) opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, zestawów ćwiczeń, programów terapii itp.

Po przeprowadzonych badaniach wydajemy:
– opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży,
– informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni,
– oceny psychologiczne dla potrzeb zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
– orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.