Oferta poradni na rok szkolny: 2020-21

W zależności od sytuacji epidemicznej – wybrane zajęcia będą realizowana na miejscu w poradni, w formie on-line lub w przedszkolach, szkołach, placówkach znajdujących się na terenie miasta Krosna.

Oferta skierowana do uczniów:

 • Badania przesiewowe 6-latków oraz uczniów klas I-III:  psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 • Działalność diagnostyczna: opinie, orzeczenia, informacje o wynikach badań.
 • Objęcie uczniów następującymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • Terapia pedagogiczna, w tym: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • Terapia logopedyczna – dla dzieci i uczniów z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami komunikacji językowej;
 • Terapia psychologiczna – dla dzieci/uczniów z problemami emocjonalnymi i trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym;
 • Terapia integracji sensorycznej (SI)dla dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej;
 • Terapia ręki z elementami arteterapii – dla uczniów z obniżoną sprawnością grafomotoryczną z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości sztuki;
 • Biofeedback terapia wspomagająca z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (nauka samoregulacji fal mózgowych);
 • Terapia indywidualna lub socjoterapia – rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, z relacjami społecznymi;
 • Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego.

 

 Tematy zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży:

Temat zajęć warsztatowych Prowadzący
1. Autoprezentacja i pierwsze wrażenie – jak zapobiegać błędom w spostrzeganiu społecznym. Wioleta Barsznica
2. Komunikacja interpersonalna – podstawy skutecznego komunikowania się. Wioleta Barsznica
3. Dziecko w ruchu – dzieci starsze usprawnianie percepcji słuchowej Barbara Błażejowska
4. Zajęcia logorytmiczne dla przedszkolaków. Jolanta Mróz
5. Ruch i muzyka to logorytmika – zajęcia dla dzieci 6 letnich. Adriana Sikora – Śliż
6. Rozwijanie samodzielności i kreatywności u uczniów. Mariola Mola
7. Jak umiejętnie rozwiązywać sytuacje trudne Anna Korab
8. Jak mądrze wybrać szkołę i zawód Alicja Madej
9. Profilaktyka e-uzależnień Aleksandra Gadzała
10. Asertywność w kontaktach interpersonalnych. Urszula Ostafil
11. Jak rozmawiać z ludźmi. Sławomir Pietraszewski
12. Bezpieczeństwo w sieci. Sławomir Pietraszewski
13. Uczeń na piątkę – jak motywować się do nauki i efektywnie organizować czas. Katarzyna Samborska

 

Oferta skierowana do nauczycieli:

 • Udział pracowników pedagogicznych poradni w posiedzeniach „zespołów” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na zaproszenie ze strony dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Pomoc nauczycielom przedszkola w ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 • Udzielenie pomocy nauczycielom w klasach I-III w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się – w celu wyłonienia dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
 • Wspomaganie szkół i przedszkoli – pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola i szkoły oraz realizację zaplanowanych form wspomagania.

 

Tematy zajęć szkoleniowych dla nauczycieli:

Temat zajęć szkoleniowych Prowadzący
1. Relacje z uczniem podstawą nauczania – jak ją budować w czasie zdalnego nauczania. Wioleta Barsznica
2. Nastolatek – psychologia okresu dorastania. Wioleta Barsznica
3. Afazja dziecięca. Barbara Błażejowska
4. Szybkie techniki rozluźniające napięcie mięśniowe. Iwona Górka
5. Rola muzyki i dźwięku w naszym życiu. Iwona Górka
6. Trudne zachowania dzieci na poszczególnych etapach rozwojowych. Iwona Górka
7. Gdy dziecko ma problemy w szkole. Anna Korab
8. Zaburzenia zachowania u dzieci. Anna Korab
9. Ryzyko dysleksji w przedszkolu. Diagnoza dysleksji. Mariola Mola
10. Zaburzenia afatyczne dla dzieci Jolanta Mróz
11. Metoda  pracy z uczniami z Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego . Adriana Sikora – Śliż
12. Jak pracować z uczniem z Zespołem Aspergera Elżbieta Kustra
13. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Urszula Ostafil
14 Wsparcie uczniów w przeżywaniu emocji towarzyszących zmianie szkoły Alicja Madej
15 Rola szkoły w profilaktyce e-uzależnień Aleksandra Gadzała
16. Przemoc w rodzinie. Sławomir Pietraszewski
17. Cyberprzemoc. Sławomir Pietraszewski
18. Uczeń w lęku – jak wspierać ucznia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Katarzyna Samborska
19. Stres – przyjaciel czy wróg – techniki radzenia sobie ze stresem. Katarzyna Samborska
20 Praca z uczniem ze spektrum autyzmu. Marta Surma

 

Oferta skierowana do rodziców:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • Celem programu jest wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców.
 • Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać – to kochać/akceptować i wymagać”.
 • Zajęcia w grupie (8-14 max osób) odbywają się raz w tygodniu w MPPP w Krośnie (łącznie 10 spotkań x 3 godziny).
 • Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców został oparty o następujące pozycje edukacyjne:
  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”,  „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Jak mówić, żeby się uczyły w szkole i w domu”.

 

Tematy prelekcji dla rodziców:

Temat prelekcji Prowadzący
1. Bajkoterapia – jak tworzyć bajki, które pomagają łagodzić lęki i problemy. Wioleta Barsznica
2. Granice, normy, wymagania – panaceum na zbuntowane dziecko Wioleta Barsznica
3. Jak wspierać rozwój mowy. Barbara Błażejowska
4. Jak rozwija się dziecko u którego widzimy dysfunkcję integracji sensorycznej. Iwona Górka
5. Rola muzyki i dźwięku w życiu dziecka . Iwona Górka
6. Trudne zachowania dzieci na poszczególnych etapach rozwojowych. Iwona Górka
7. Dojrzałość szkolna. Anna Korab
8. Lęk u dziecka. Anna Korab
9. Usprawnianie motoryki małej, ćwiczenia ręki, elementy arteterapii. Mariola Mola
10. Sprawna buzia i język jako podstawa poprawnej wymowy. Jolanta Mróz
11. Wpływ wysokiej technologii na rozwój mowy dziecka. Adriana Sikora – Śliż
12. Jak technologie wpływają na mózg (nie tylko dziecka) Aleksandra Gadzała
13. Jak wychowywać buntującego się nastolatka w domu Elżbieta Kustra
14. Dziecko u progu nowego etapu edukacyjnego. Alicja Madej
15. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Urszula Ostafil
16. Jak korzystać racjonalnie z urządzeń elektronicznych w okresie pandemii. Sławomir Pietraszewski
17. Jak radzić sobie ze stresem w trudnym okresie epidemii. Sławomir Pietraszewski
18. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u nastolatków w domu. Marta Surma
19. Zmiana – źródło stresu. Katarzyna Samborska
20. Radzenie sobie z emocjami u dzieci – w nowych sytuacjach. Katarzyna Samborska