Koncepcja pracy poradni

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie została opracowana w oparciu o zadania statutowe wynikające z przepisów prawa oświatowego, zakłada jakościowy rozwój placówki oraz określa główne kierunki działań, a w szczególności:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzicom;
 • wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Koncepcja rozwoju Poradni będzie modyfikowana w odpowiedzi na bieżące potrzeby środowiska lokalnego, zmiany w prawie oświatowym, zmiany kadrowe, lokalowe, finansowe.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży – to otwarcie na wszystkich uczniów, zwracanie uwagi na ich indywidualne potrzeby oraz podejmowanie różnorodnych działań dla zapewnienia jak najlepszych warunków normalnego i pełnego funkcjonowania w środowisku. Podjęcie tego wyzwania przez Poradnię nie byłoby możliwe bez udziału rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Działalność w tym zakresie odbywać się będzie poprzez realizację następujących zadań:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/opiekunom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkół i placówek;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Jakościowy rozwój Poradni będzie możliwy poprzez realizację powyższych zadań
w następujących obszarach:

 • Poszerzanie kompetencji nauczycieli – specjalistów pracujących w Poradni:
 • Atmosfera sprzyjająca twórczej pracy.
 • Sprawna organizacja pracy.
 • Odpowiednia baza.
 • Znacząca rola Poradni w środowisku lokalnym.

Wymienione wyżej kierunki działań Poradni, jej zadania oraz poszczególne obszary jej rozwoju zostały szczegółowo opisane w Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie.
Dokument ten w pełnej wersji znajduje w zbiorze dokumentów w Poradni.