Pomoc dla szkół ponadpodstawowych

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla szkół ponadpodstawowych proponujemy:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych uczniów w tym: predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
2) udzielanie wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnych, w tym uczniom szczególnie uzdolnionym, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w uczeniu się…
3) wspomaganie uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
4) współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
5) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez szkoły ponadpodstawowe pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły:
 udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
7) udzielanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
8) podejmowanie interwencji w sprawach kryzysowych,
9) prowadzenie zajęć dla uczniów, rodziców  i nauczycieli w formie warsztatów i treningów,

Po przeprowadzonych badaniach wydajemy:

  • opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem młodzieży,
  • informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni,
  • oceny psychologiczne dla potrzeb zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania młodzieży.

Pomoc doradcza w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej:

Formy pomocy adresowane do uczniów:
– zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej,
– zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu, doskonaleniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
– zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji,
– spotkania indywidualne mające na celu badanie predyspozycji zawodowych,
– pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji szkolnych i zawodowych,
– udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych,
– pomaganie w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone ograniczenia psychofizyczne, udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu,
– udzielanie uczniom informacji o zawodach, instytucjach kształcących i szkolących oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy