Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny: 2021-22

Oferta skierowana do uczniów:

  Badania przesiewowe 6-latków oraz uczniów w klasach I-III:

 • badania psychologiczno – pedagogiczne
 1. Działalność diagnostyczna opinie, orzeczenia, informacje o wynikach badań.
 2. Objęcie uczniów następującymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działalności profilaktycznej:
 • Terapia pedagogiczna; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • Terapia logopedyczna – dla dzieci i uczniów z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji językowej;
 • Terapia psychologiczna – dla dzieci/uczniów z problemami emocjonalnymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym;
 • Terapia integracji sensorycznej (SI) – dla dzieci z zaburzeniam integracji sensoryczno-motorycznej;
 • Terapia ręki z elementami arteterapii – dla uczniów z obniżoną sprawnością grafomotoryczną;
 • Terapia indywidualna lub socjoterapia – rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i społecznymi;
 • Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji – indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzonym zachowaniem,
 • Terapia Biofeedback terapia wspomagająca z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – dla dzieci nadpobudliwych – ADHD, spowolniałych psychoruchowo – ADD, z trudnościami w nauce, zaburzeniami orientacji przestrzennej, z obniżoną sprawnością manualną, z tikami, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją …
 • Grupowy trening interpersonalny dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych – cykl 8 spotkań z psychologiem
 • Indywidualny – aktywny trening słuchowy metodą Neuroflowdla dzieci od 4 roku życia – z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń. 
 • Poranki malucha – od niemowlaka do przedszkolaka – zajęcia logorytmiczne, piątkowe poranne spotkania logopedów poradni z rodzicami i dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy

 

 Tematy zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży:

Temat zajęć warsztatowych  Prowadzący
1. Stres i radzenie sobie ze stresem.
2. Sposób na dobrą klasę – warsztaty integracyjne.
3. Pierwsze wrażenie – na co zwrócić uwagę, by dobrze wypaść w nowym miejscu.
Wioleta Barsznica
4. Zabawy sensoryczne w grupie dzieci przedszkolnych. 

Barbara Błażejowska
5. Keepcalm and relax – o skutecznym zarządzaniu stresem. Aleksandra Gadzała
6. Jak mówić, by dorośli nas słuchali? Jak się komunikować? Jolanta Gierlach- Jurczak
7. Nie minie samo – podejrzenie depresji. Katarzyna Łach
8. Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych. Elżbieta Kustra
9. Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych. Marta Marta Surma
10. Ścieżki kariery zawodowej – program z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Alicja Madej
11. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej, radzenie sobie z negatywnymi emocjami – warsztaty z zakresu arteterapii muzykoterapii.  Mariola Mola
12. Ćwiczenia i zabawy oddechowe dla dzieci z grup przedszkolnych.  Jolanta Mróz
13. Profilaktyka przemocy. Przemoc w rodzinie, grupie rówieśniczej, cyberprzemoc.  Sławomir Pietraszewski

Oferta skierowana do nauczycieli:

 • Udział pracowników pedagogicznych poradni w posiedzeniach „zespołów” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Pomoc nauczycielom przedszkola w ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 • Udzielenie pomocy nauczycielom w klasach I-III w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się – w celu wyłonienia dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla: nauczycieli przedszkoli, logopedów szkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, szkolnych specjalistów d.s. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacji

 • Wspomaganie szkół i przedszkoli – pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola i szkoły oraz realizację zaplanowanych form wspomagania.

 

 

Tematy zajęć szkoleniowych dla nauczycieli:

 

Temat zajęć szkoleniowych

Prowadzący

1.

2.       

Komunikacja z uczniem – jak mówić, by nas słuchano.

Stres i radzenie sobie ze stresem.

Wioleta Barsznica

3.

Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w logopedii – praktyczne warsztaty dla logopedów.

Barbara Błażejowska

4.

„ Z pustego i Salomon nie naleje”- jak dbać o własne zasoby?

Aleksandra Gadzała

5.

Uczeń nieśmiały w szkole – jak go wspierać ?

Jolanta Gierlach – Jurczak

6.

Jak nie przeoczyć depresji u nastolatków ?

Katarzyna Łach

7.

Małe dziecko ze spektrum autyzmu.

Elżbieta Kustra

8.

Przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych i odważnych wyborów edukacyjno  – zawodowych w szybko zmieniającym się świecie.

Alicja Madej

9.

Wpływ zaburzeń z analizatora wzrokowego i słuchowego na specyficzne trudności w czytaniu i   pisaniu – postępowanie terapeutyczne.

Mariola Mola

10.

Wada wymowy u dzieci – jak rozpoznać, na co zwrócić uwagę?

Jolanta Mróz

11.

„Nie dla nietolerancji” – jak rozmawiać z młodzieżą ?

Sławomir Pietraszewski

12.

Diagnoza i terapia dziecka/ ucznia z niedokształceniem mowy o typie afazji w wieku

przedszkolnym i szkolnym.

Adriana Sikora – Śliż

 

13.

Diagnoza i terapia osób z zaburzonym słuchem

Adriana Sikora – Śliż

 

14.

Małe dziecko ze spektrum autyzmu.

Marta Surma

 

 

 

Oferta skierowana do rodziców:

 

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – program profilaktyczny rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • Celem programu jest wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców.
 • Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać – to kochać/akceptować i wymagać”.
 • Zajęcia w grupie (8-14 max osób) odbywają się raz w tygodniu w MPPP w Krośnie (łącznie 10 spotkań x 3 godziny).
 • Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – to program oparty o następujące pozycje edukacyjne:

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”,  „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Jak mówić, żeby się uczyły w szkole i w domu”.

 

Tematy prelekcji dla rodziców:

 

Temat prelekcji

Prowadzący

1.

2.          

Zagrożenia okresu dorastania – co każdy rodzic powinien wiedzieć.

Trudne dziecko – jak radzić sobie z najczęstszymi problemami wychowawczymi ?

Wioleta Barsznica

3.

Poradnik malucha od niemowlaka do przedszkolaka cykl spotkań – zaburzenia SI.

Barbara Błażejowska

4.

Zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z nowych technologii.

Aleksandra Gadzała

5.

Ty mnie nie rozumiesz – komunikacja z dzieckiem jako klucz do porozumienia.

Jolanta Gierlach – Jurczak

6.

Jak nie przeoczyć depresji u nastolatków ?

Katarzyna Łach

7.

Małe dziecko ze spektrum autyzmu.

Elżbieta Kustra

8.

Jak pomóc swojemu dziecku w wyborze szkoły – ścieżki zawodowej ?

Alicja Madej

9.

Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym – wspieranie rozwoju dziecka.

Mariola Mola

10.

Ankyloglosja – czyli krótkie wędzidełko języka i jego wpływ.

Jolanta Mróz

11.

„ Poradnik Malucha”- od niemowlaka do przedszkolaka- cykl spotkań cz. I Rozwój mowy

Adriana Sikora – Śliż

12.

Małe dziecko ze spektrum autyzmu.

Marta Surma

13.

Wirtualna rzeczywistość i zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami skłonności do podejmowania zachowań ryzykownych młodzieży.

Sławomir Pietraszewski