Profilaktyka

Masz problem?
Zadzwoń:

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
801 199 990 Antynarkotykowy Telefon Zaufania
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
112 Numer alarmowy na terenie całej UE

 

MATERIAŁY I OPRACOWANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI

 

 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO

Każdego roku 11 lutego organizowane są liczne działania informacyjne, promujące korzystanie we właściwy sposób z numeru 112.
112 to numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając 112, rozmówca uzyskuje połączenie z odpowiednią służbą ratunkową (policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym), a numer jest dostępny jest przez całą dobę. Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy. Niestety, jak pokazują badania, tylko 27 proc. Europejczyków zna numer alarmowy oraz jego zastosowanie. Imprezy, konkursy i wystawy organizowane 11 lutego mają to zmienić.

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja to inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W Polsce DBI od 2005 r. organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Obie te instytucje zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do organizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

 

“CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Rusza kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”
W związku z uruchomioną kampanią społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” prosimy o zwiększenie czujności związanej z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych. „Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska” – powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników. „W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 7400” – poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski. Więcej materiałów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:Rusza kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”
W związku z uruchomioną kampanią społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” prosimy o zwiększenie czujności związanej z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych. „Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska” – powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników. „W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 7400” – poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski. Więcej materiałów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://kmkrosno.itl.pl/index.php?go=site&id=741&sw=0 w zakładce „Czad i ogień. Obudź czujność”.

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ANKIETOWYCH MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DOTYCZĄCYCH DOPALACZY

Problem zażywania dopalaczy dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, między 16 a 26 rokiem życia. Jest to starsza młodzież ucząca się, studiująca, rozpoczynająca karierę zawodową. Dlatego też przy doborze badanej populacji uczniów uwzględniono ten wiek rozwojowy.

Ogółem objęto badaniem ankietowym 511 uczniów III klas gimnazjum

Badania miały na celu rozpoznanie problemu i poznanie skali zjawiska stosowania dopalaczy wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
Uzyskane dane informują o skali zjawiska stosowania dopalaczy wśród uczniów.

Charakterystyka wyników dotyczących dopalaczy wśród uczniów klas III gimnazjum

1. Z analizy danych ankietowych wynika, że zdecydowana większość uczniów posiada wiedzę na temat działania substancji zwanych dopalaczami. Takiej odpowiedzi udzieliło 412 ankietowanych na 511.
Pozostała część uczniów nie ma wystarczającej informacji na temat szkodliwości działania dopalaczy. Jest to 98 uczniów.

2. Uczniowie, zdobywają informacje na temat dopalaczy z:
• telewizji jest to 38 % ankietowanych
• z internetu – 23 % ankietowanych
• ze szkoły – 19 % ankietowanych
• od znajomych – 14 % ankietowanych
• z gazet, ulotek – 6 % ankietowanych

3. Młodzież w zdecydowanej większości posiada wiedzę na temat szkodliwości dopalaczy. 1193 odpowiedzi ankietowanych wskazuje na szkodliwy wpływ dopalaczy na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz na utratę zdrowia i życia.

4. Z ankiet wynika, że młodzież najczęściej sięga po dopalacze:
• z ciekawości – 250 uczniów (23%)
• silny stres – 204 uczniów (19%)
• przynależność do ugrupowań młodzieżowych – 181 uczniów (16%)
• patologie rodzinne 170 uczniów (15%)
• problemy w nauce i chęć odurzenia – 145(13%)

5. Jak wynika z danych młodzież najczęściej uzyskuje dopalacze:
• od dealerów, znajomych – 344 uczniów, co stanowi 55 %
• przez internet -102 uczniów, co stanowi 16 %
• ze sklepów stacjonarnych 0 82, co stanowi 13 %
• nie wiem odpowiedziało 94 uczniów 15

6. Większość respondentów uważa,że dopalacze mogą uzależnić:
• zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało 419 ankietowanych uczniów, co stanowi 85 %
• raczej nie, zdecydowanie nie odpowiedziało 33 uczniów jest to 6 % ankietowanych
• nie mam zdania odpowiedziało 46 uczniów jest to 9 %

7. Stosunkowo duża liczba respondentów odpowiedziała, że nie miała styczności z dopalaczami

twierdząco odpowiedziało 93 uczniów, co stanowi 19 % ankietowanych. „Nie” odpowiedziało 408 uczniów, co stanowi 81 % ankietowanych.
8. Uczniowie określili miejsca, w których według nich można mieć kontakt z dopalaczami:
• 420 uczniów (76%) odpowiedziało, że nie miało styczności z dopalaczami
• 31 uczniów( 6 % ) w szkole
• 40 uczniów (7%) na podwórku, osiedlu
• 21 uczniów (4%) na obozie koloniach , wycieczkach, wakacjach
• 35 uczniów (6%) podczas spotkania ze znajomymi
• 8 uczniów (1%) w domu rodzinnym

Powyższe wyniki wskazują, że zdecydowana większość respondentów ma świadomość, iż dopalacze uzależniają, mają szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne mogą spowodować utratę zdrowia i życia. Jednak są uczniowie, którzy nie mają podstawowej wiedzy na temat szkodliwości działania substancji psychoaktywnych.
Niepokojące jest również to, iż młodzież ma łatwy dostęp do dopalaczy. Można je nabyć w każdym miejscu (szkoła, podwórko, obozy, kolonie, znajomi).

Analiza wyników badania ankietowego wykazała, iż młodzież gimnazjalna sięga po substancje psychoaktywne najczęściej z ciekawości, stresu, także aby uciec od problemów z jakimi borykają się na co dzień.
Biorąc powyższe wyniki pod uwagę, uważa się za zasadne i celowe prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwiększenia świadomości młodzieży na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz wskazanie alternatywnych, pożądanych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Opracowała Monika Prugar pedagog MPPP W Krośnie

 

 

PROGRAM “CYFROWA WIEŻA”

„Internet i związane z nim technologie zmienią niemal każdy aspekt naszego życia – prywatny, społeczny, ekonomiczny i polityczny (…) ponieważ dotykają podstawy ludzkiego społeczeństwa: komunikacji między ludźmi. Wcześniejsze technologie, od druku do telegrafu wprowadzały duże zmiany na przestrzeni czasu. Ale społeczne zmiany na przestrzeni nadchodzących dziesięcioleci będą rozleglejsze i nadejdą zdecydowanie szybciej niż jakiekolwiek wcześniej, ponieważ wprowadzające je technologie nadal rozwijają się w zawrotnym tempie. Co ważniejsze, wygląda na to, że będą równie przenikliwe i wszechobecne jak elektryczność”.
(Manasian, 2003, s.4)
W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost liczby dzieci korzystających z komputera i innych urządzeń elektronicznych, jak również wzrost liczby godzin spędzonych przed komputerem. Niesie to za sobą zagrożenie tzw. „cyberprzemocą”. Cyberprzemoc – to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – telefonów komórkowych, serwisów SMS i MMS, poczty elektronicznej, czatów, komunikatorów, stron internetowych, blogów, serwisów społecznościowych, grup dyskusyjnych. Zjawisko to jest trudne do monitorowania przez rodziców, opiekunów i nauczycieli, ponieważ działania sprawcy są trudne do wykrycia i często pozostaje on anonimowy. Również ofiary cyberprzemocy często nie sygnalizują tego negatywnego zjawiska i nie szukają pomocy. Dlatego też został opracowany program „ Cyfrowa Wieża”.
Celami tego programu jest:
1. Dostarczenie podstawowych informacji o istniejących zagrożeniach dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, ukazanie ich przyczyn oraz sposobu ich eliminowania.
2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego korzystania ze stron internetowych.
3. Dostarczenie wiedzy na temat korzyści i zagrożeń płynących
z korzystania z różnych technologii komunikacyjnych.
4. Propagowanie zasad stosowania netykiety, czyli właściwego
o bezpiecznego zachowania w „sieci”.
5.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne treści (zdjęcia, nagrania video, publikacje itp.) umieszczone w sieci.
6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
i zdrowie innych.
7. Kształtowanie umiejętności odmawiania w sytuacjach trudnych, poznanie praw asertywnych.

W ramach tego programu została skonstruowana anonimowa ankieta skierowana do wybranych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas I, II, III gimnazjów i klas I, II, III szkół ponadgimnazjalnych.
Programem objęto uczniów szkół z terenu miasta Krosna.

 

 

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM