Wybiórczość pokarmowa, a terapia integracji sensorycznej. Czy kolor jedzenia ma znaczenie.

Na czym polega wybiórczość pokarmowa?

 Najczęstsze  przykłady,  to:

 • Dziecko ma awersję związaną z dotykaniem pokarmów. Unika sytuacji, w których konieczne staje się przełożenie jedzenia z jednego pojemnika do drugiego. Kiedy jego dłonie dotykają  pożywienia domaga się wówczas szybkiego wytarcia lub umycia rąk.
 • Dziecko jest nadwrażliwe w sytuacjach, w których sztućce lub pokarm dotykają jego ust i języka lub kiedy widzi lub czuje pokarm, za którym nie przepada. Reaguje wówczas odruchem wymiotnym.
 • Jeśli dziecko nie zna jakiegoś pokarmu lub nie odpowiada mu jego konsystencja, stara się go nie dotykać tylko używa do tego celu opuszków palców.
 • Mimo że dziecko jest coraz starsze, wkłada do buzi różne przedmioty. Są to  palce, kołnierzyk, włosy, ale również temperówka, gumka do mazania lub linijka.

Dzieci z wybiórczością pokarmową uwielbiają białe i beżowe produkty ... 

Continue Reading

Ankieta dotycząca funkcjonowania uczniów w przestrzeni internetowej, zachowań ryzykownych, dobrostanu psychicznego

W Internetowe ankiecie przeprowadzonej w październiku i listopadzie 2023 wśród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klas szkół średnich wzięło udział 1481 uczniów i uczennic. Wiek badanych osób na ogół mieścił się w przedziale między 12 a 17 lat. Wśród badanej grupy nieco więcej znalazło się kobiet, niż mężczyzn. Wśród uczniów, którzy wypełnili ankietę najwięcej znalazło się uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego (38,3%) oraz Technikum (36,3%). Uczniowie Szkół Podstawowych stanowili 18,8% badanej grupy, a pozostałą część uczniowie Szkół Branżowych.

Uczniowie zapytani o swoje samopoczucie na ogół czują się dobrze, ale 14,8% uczniów deklaruje złe samopoczucie. Dla prawie wszystkich zapytanych uczniów chodzenie do szkoły wywołuje stres. Najczęściej jego przyczyną jest konieczność prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, szczególnie w formie wypowiedzi ustnej na forum klasy. Uczniowie obawiają się tego, że sobie nie poradzą oraz nastawienia nauczycieli.

Uczniowie chcieliby na godzinach wychowawczych poruszać tematy związane z radzeniem sobie ze stresem, depresją czy przemocą i agresją oraz związane z integracją zespołu klasowego, a także zdrowiem i kondycją fizyczną. Uczniowie krośnieńskich szkół na ogół są zadowoleni z relacji z rówieśnikami, lubią szkołę do której chodzą, choć nie zawsze uważają, że ich klasa jest zgrana. Kontaktują się ze sobą w sposób bezpośredni lub za pomocą portali społecznościowych lub SMS-ów. Dla większości uczniów ważne jest, aby posiadać bliskich przyjaciół i szczęśliwą rodzinę. Chcą mieć w przyszłości dobrą pracę i dużo wolnego czasu. Ważne jest dla nich także rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie siebie i spełnianie marzeń oraz korzystanie z życia. ... 

Continue Reading

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w dniu 02 kwietnia 2024 roku (wtorek) w Miejskiej Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej w  Krośnie zainteresowani rodzice i opiekunowie  będą  mogli skorzystać  z indywidualnych porad i konsultacji dotyczących spektrum autyzmu. Prosimy o wcześniejszą rejestrację najpóźniej do dnia 28 marca 2024 roku pod numerem telefonu 13 43 205 19 (sekretariat).

Serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

Wielkanoc 2024

Image by Freepik

Życzymy Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Monika Prugar Dyrektor Miejskiej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie ... 

Continue Reading

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?

Absolwenci szkoły podstawowej wybierają najczęściej pomiędzy trzema typami szkół: liceum, technikum i szkołą branżową I st. (wcześniej nazywaną szkołą zawodową, potocznie „zawodówką”). Podstawowe różnice pomiędzy typami szkół to ilość lat nauki, przygotowanie lub nie do egzaminu maturalnego i możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych. Po ośmioletniej szkole podstawowej można kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych. Zaliczają się do nich:

 1. liceum ogólnokształcące (4-letnie),
 2. technikum (5-letnie),
 3. branżowa szkoła I stopnia (3-letnia).

Liceum trwa 4 lata i przygotowuje do zdania matury, która jest przepustką na studia.  Licea z reguły oferują klasy profilowane, w których zrealizowany jest podstawowy program nauczania ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów i rozszerzony z kilku przedmiotów wiodących.

Technikum trwa 5 lat i umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowuje do matury. Technikum to szkoła, która łączy kształcenie ogólne z zawodowym. Nauka w technikum trwa 5 lat i w tym czasie przygotowuje zarówno do matury, jak i umożliwia zdobycie konkretnej wiedzy i praktycznych umiejętności, co – po zdaniu specjalnego egzaminu – umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W planie lekcji w technikum pojawiają się zarówno „tradycyjne” przedmioty np. język polski, matematyka, fizyka, geografia, jak i przedmioty zawodowe (w zależności od branży, np. w technikum informatycznym: programowanie aplikacji internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych). Niektóre przedmioty „tradycyjne” można zrealizować jako rozszerzone. Ponadto każdy uczeń technikum musi obowiązkowo zrealizować praktyki zawodowe, które trwają 4 tygodnie i są oceniane. ... 

Continue Reading

Teoria przywiązania oraz jej wpływ na tworzenie się więzi.

              Przywiązanie jest konstruktem psychologicznym obrazującym emocjonalne zależności istotnie oddziałujące na myślenie oraz zachowanie jednostek w relacjach interpersonalnych. Tworzy się ono już na etapie dzieciństwa, kiedy dziecko nawiązuje więź z rodzicem lub opiekunem. Wyróżnione style przywiązania obrazują jakość wczesnodziecięcej relacji dziecka z obiektem. Różne zachowania rodziców mogą powodować problemy z rozwojem emocjonalnym dziecka. W dużej mierze determinuje to sposób budowania bliskich więzi w przyszłości. Dorastający ludzie, wykorzystując swoje doświadczenia zdobyte poprzez interakcję z ważnymi jednostkami, kształtują własne wizerunki oraz innych.

         Badacze zainteresowali się tym terminem dzięki analizom Bowlby’ego, który jako pierwszy sformułował teorię przywiązania. Została ona rozszerzana oraz rozwijana wraz z upływem czasu. Mary Ainsworth pogłębiła badania Bowlby’ego, opisując trzy style przywiązania. Teoria Bowlby’ego ma swoje korzenie w badaniach klinicznych. Badacz chciał wyjaśnić powstawanie zaburzeń emocjonalnych u dzieci odseparowanych od matek np. w wyniku śmierci czy umieszczenia w domu dziecka. Mianem stylu przywiązania określa się względnie stały wzorzec odczuwania zaufania oraz bezpieczeństwa względem drugiej osoby w relacjach międzyludzkich. Determinuje on zachowania jednostki w sytuacjach związanych z kontaktami interpersonalnymi oraz specyfikę relacji tworzonych na przestrzeni całego życia. Styl przywiązania odnosi się również do oczekiwań człowieka dotyczących jego Ja oraz bliskich interakcji społecznych.

         Pierwszą badaczką, opisującą konkretne style więzi, była Mary Ainsworth. Okazało się, że przywiązanie kształtuje się już od najmłodszych lat dziecięcych. Konsolidacja przywiązania następuje około pierwszego roku życia i trwa do zakończenia 3 roku życia. W tym czasie powstają pierwsze reprezentacje umysłowe dziecka dotyczące relacji z opiekunem, a także własnych doświadczeń związanych z nią. W taki sposób tworzy się samoświadomość i samoregulacja. Samopoczucie i stan emocjonalny dziecka głównie jest zależny od figury matczynej, a dokładniej sposobu spełniania każdej potrzeby dziecka. Konsekwentność w metodach wychowawczych, okazywanie bezgranicznej miłości oraz zaangażowania skutkuje ukształtowaniem bezpiecznej więzi przywiązaniowej. Ainsworth wyróżniła trzy style przywiązania: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny oraz lękowo-unikowy. W 1990 roku, Main oraz Solomon uzupełniły klasyfikację o styl zdezorganizowany. ... 

Continue Reading

Rola rodzica w wsparciu rozwoju kariery edukacyjno – zawodowej dziecka.

Wiele współczesnych koncepcji dotyczących rozwoju zawodowego wskazuje, że istotną rolę w tym procesie pełni rodzina – rodzice, dziadkowie oraz starsze rodzeństwo. Potwierdzają to również badania, z których wynika, że największy wpływ na decyzje edukacyjno-zawodowe podejmowane przez dzieci mają rodzice. Rodzice towarzyszą swojemu dziecku od urodzenia. Rodzice to najważniejsze osoby w życiu młodego człowieka, które jako pierwsze wpływają na kształtowanie przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Każdy, a w szczególności dziecko na progu podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowej, kiedy ma problem, szuka rozwiązania i wsparcia w najbliższym otoczeniu, w rodzicach. Osobisty stosunek rodziców do dziecka, oparty na znajomości dziecka i jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości czyni z rodzica mentora i partnera dysponującego cenną wiedzą i doświadczeniem życiowym, potrzebnymi w procesie planowania i podejmowania decyzji edukacyjnych. Rodzice jako doradcy mogą przyjmować trzy postawy: liberalną, dyrektywną i partnerską. Najbardziej pożądaną dla dziecka przy planowaniu kariery zawodowej jest postawa partnerska, w której rodzic towarzyszy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji, ale nie narzuca swojego zdania. Zarówno postawa liberalna, która daje swobodę dziecku przy podejmowaniu decyzji, jak i dyrektywna, polegająca na narzucaniu woli rodzica, nie są odpowiednie. Rodzic partner pomaga w zgromadzeniu istotnych informacji dotyczących rynku pracy, zawodów, w tym zawodów deficytowych i nadwyżkowych, szkół, a przede wszystkim pomaga dziecku poznać siebie i urealnić jego samoocenę.

Rodzicu – warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu, ponieważ:

 • dobrze znasz swoje dziecko,
 • możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie: „Co chcę robić w życiu?”,
 • stanowisz dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, czy uczeniem się,
 • przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źródłem informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”,
 • dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Potrzeba zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak dobrze znasz swoje dziecko? ... 

Continue Reading