Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie
 2. Opinia nauczyciela/wychowawcy/specjalisty dotycząca dziecka/ucznia
 3. Opinia polonisty w sprawie specyficznych trudności w pisaniu
 4. Opinia nauczycieli dla potrzeb Zespołu Orzekającego
 5. Opinia nauczycieli dotycząca wydania opinii w sprawie objęcia ucznia „indywidualną ścieżką”
 6. Zaśw. lekarza – niepełnosprawność ruchowa
 7. Zaśw. lekarza neurologa – afazja
 8. Zaśw. lekarza otoloryngologa- słabosłyszenie, niesłyszenie
 9. Zaświadczenie_lekarza_okulisty-słabowidzenie, niewidzenie
 10. Zaświadczenie_lekarza_psychiatry – autyzm
 11. Zgłoszenie do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
 12. Zgłoszenie na konsultację
 13. Zgłoszenie na terapię
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub oceny psychologicznej
 15. Wniosek do Zespołu Orzekającego w MPPP w Krośnie
 16. Wniosek o wydanie informacji
 17. Wniosek o wydanie opinii

Wnioski rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia – skierowane do Zespołu Orzekającego Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie o wydanie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

oraz wnioski o wydanie opinii lub informacji o wynikach przeprowadzonych badań w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie są udostępniane przez specjalistów Poradni po okazaniu stosownych dokumentów.

Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły lub placówki do Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ ucznia  jest wydawany w sekretariacie poradni.