Nie milcz, gdy widzisz przemoc!

Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Pandemia przemocy”.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Pandemia przemocy”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. 

Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych. ... 

Continue Reading

Powrót poradni do pracy stacjonarnej

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przy organizacji pracy Poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wytyczne przeciwepidemiczne, które należy wziąć pod uwagę:

Specjalista poradni:

 • jest zdrowy, bez objawów chorobowych,
 • wyjaśni dziecku/uczniowi – jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Poradni i dlaczego zostały wprowadzone,
 • będzie zabezpieczony w środki ochrony osobistej (przyłbica/maseczka, rękawiczki, płyn dezynfekujący…)
 • usunie z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki; jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory służące do diagnozy i terapii – powinien je systematycznie dezynfekować,
 • zachowa (w miarę możliwości) bezpieczną odległość od dziecka/rodzica;
 • wietrzy salę, w której odbywa spotkanie z klientem Poradni co najmniej raz na godzinę.

Rodzic:

 • powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk przed wejściem),
 • wyrazi zgodę na pomiar temperatury dziecka w sekretariacie Poradni oraz założenie jednorazowych rękawiczek ochronnych na czas diagnozy lub terapii,
 • zaopatrzy swoje dziecko powyżej 4 roku życia – w indywidualną osłonę nosa i ust podczas pobytu w Poradni,
 • jest zdrowy oraz przyprowadzi do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • przekaże istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • nie zostanie przyjęty z dzieckiem w Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub miał kontakt z osobą powracającą z zagranicy (złoży pisemne oświadczenie),
 • na wizytę przyjdzie sam z dzieckiem (bez osób towarzyszących, rodzeństwa…),
 • regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
 • zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,
 • wyjaśni dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do Poradni dodatkowych przedmiotów np. pluszaków, zabawek,
 • wyposaży dziecko podczas pobytu w Poradni we własne przybory do pisania, rysowania (długopis, ołówek, kredki…)
 • zachęcamy by, jeśli to możliwe, w czasie trwania badania lub terapii opiekun dziecka przebywał poza budynkiem Poradni – celem ograniczenia osób przebywających wewnątrz budynku (specjalista na początku wizyty poinformuje o przewidywanym czasie spotkania, po upływie którego należy punktualnie odebrać dziecko z gabinetu; wywiad diagnostyczny oraz omówienie wyników badania może być przeprowadzone z rodzicem drogą telefoniczną),

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Poradni prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Godziny pracy MPPP w Krośnie:

od poniedziałku do czwartku – od 8.00 – do 16.00

w piątek – od 8.00 – do 14.00

W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie:

 • Opracowano Procedury diagnozowania i prowadzenia terapii z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • Zapewniono środki higieniczne dla pracowników i klientów poradni, niezbędne do bieżącego funkcjonowania poradni w warunkach reżimu sanitarnego
 • Zaopatrzono pracowników w środki ochrony osobistej
 • W oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia zostaną wkrótce opracowane Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania COVID-19

 Renata Bragiel ... 

Continue Reading

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII 

Dyżury telefoniczne lub pomoc z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Konsultacje specjalistów Nr telefonu
 

Poniedziałek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

 

12.00 -15.00

 

 

Psycholog – A. Kustra

Pedagog – S. Pietraszewski

Pedagog – M. Mola

 

 

Psycholog – E. Zawada

Terapeuta SI – I. Górka, B. Błażejowska

Pedagog – A. Madej

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Wtorek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

12. 00 – 15.00

 

 

Psycholog – E. Kustra,

Pedagog – M. Surma,

Logopeda – B. Błażejowska

 

 

Psycholog – K. Samborska

Pedagog – M. Prugar

Psycholog – U.Ostafil,

Psycholog – A Korab

 

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Środa

 

9.00-12.00

 

 

 

12.00 – 15.00

 

 

Psycholog – E. Zawada

Terapeuta SI – I. Górka

Pedagog – A. Madej

 

 

Psycholog – A. Kustra

Pedagog – S. Pietraszewski

Logopeda – A. Sikora –Śliż, J. Mróz

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Czwartek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

12.00 – 15.00

 

 

Psycholog – K. Samborska

Pedagog – M. Prugar

Psycholog – A. Korab

 

Psycholog – E. Kustra

Pedagog – M. Surma

Pedagog – M. Mola

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Piątek

 

9.00 – 12.00  

Logopeda – A. Sikora –Śliż,

J. Mróz

Psycholog – U.Ostafil

 

 

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

  ... 

Continue Reading

WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

         Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Poradni, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż nadal świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, ale w ograniczonym zakresie:

 1. Specjaliści Poradni udzielają pomocy głównie w formie konsultacji, porad, terapii on- line oraz telefonicznie.

 

 1. Każdy pracownik Poradni posiada służbowy adres e-mail, udostępniony dla klientów Poradni na stronie internetowej MPPP w Krośnie w zakładce: Pracownicy Poradni.

 

 1. Uczniowie, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju terapiach: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – nadal mogą je kontynuować w formie uzgodnionej z terapeutą prowadzącym np. za pomocą wybranych komunikatorów internetowych, drogą e-mailową oraz telefonicznie.

 

 1. W sprawach pilnych, wyjątkowo trudnych lub w sytuacjach interwencji kryzysowej – potrzeba bezpośredniego spotkania ze specjalistą będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

 1. Każda wizyta klienta w Poradni będzie odbywała się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności wprowadzonych i obowiązujących aktualnie w placówce ze względów bezpieczeństwa.

 

 1. Specjaliści Poradni mogą również kontaktować się z Państwem w ustalonej formie w celu np. przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego, sposobu dostarczenia wymaganej dokumentacji orzeczniczej, omówienia wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów lub lekarzy.

 

 1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający Poradni – pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji, najlepiej w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na podany przez specjalistę adres e-mail) lub pocztą tradycyjną.

 

 1. Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu osobistego będą załatwiane na bieżąco: od poniedziałku do czwartku: od 9.00 do 15.00, w piątek: od 8.00 do 12.00

  Prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i rozsądek w zaistniałej sytuacji.

Renata Brągiel – dyrektor MPPP w Krośnie

Continue Reading

Zaburzenia lękowe u dzieci

Czym jest lęk?

Doświadczanie lęków i obaw jest naturalną częścią rozwoju dziecka. Lęk jest emocją, która pełni bardzo ważną, adaptacyjną funkcję w naszym życiu. Ostrzega człowieka przed niebezpieczeństwami i mobilizuje go do radzenia sobie z nimi. Lęk nie jest reakcją jednolitą, u każdego może przejawiać się w nieco odmienny sposób. Wpływa na nasze myśli, reakcje fizjologiczne organizmu, reakcje emocjonalne i zachowanie.

Młodsze dzieci najczęściej boją się rozstania z rodzicami, duchów, potworów, ciemności. Starsze z kolei częściej obawiają się różnych sytuacji społecznych, gdzie mogą spotkać się z oceną rówieśników, czy dorosłych. Najczęściej moment przejścia do szerszego grona społecznego powoduje uruchomienie się problemów lękowych u dziecka, które wcześniej nie były dostrzeganie przez rodziców. Przedszkole i szkoła dla dzieci są pierwszymi nowymi środowiskami poza jego rodziną i najbliższymi. Dzieci stoją wówczas przed różnego rodzaju wyzwaniami. Muszą nauczyć się nowych zasad, podejmowania decyzji, są wystawione na ocenę innych dorosłych i rówieśników, uczą się współpracy z innymi. Wszystko to służy rozwijaniu w nich nowych kompetencji i rozwojowi. Często jednak aby sprostać tym zadaniom i zaadaptować się do nowych sytuacji nieuniknione są obawy i lęki. Spotykamy wiele dzieci, które obawiają się rozstania z rodzicami, odpowiedzi przy tablicy, wystąpienia w szkolnym przedstawieniu. Jednakże u niektórych dzieci stan niepokoju utrzymuje się dłużej i jest bardziej nasilony, nawet jeśli stresująca sytuacja minęła. Przedłużający się niepokój może stać się poważnym zaburzeniem uniemożliwiającym poradzenie sobie z codziennymi sytuacjami.

 

Zaburzenie lękowe

Zaburzenie lękowe diagnozujemy wtedy, gdy rzeczywista sytuacja nie stanowi zagrożenia, a mimo to dziecko odczuwa silny lęk, który dezorganizuje jego działanie. Dziecko zamartwia się bardziej, silniej i dłużej, a odczuwany lęk nie pozwala mu korzystać z wielu sytuacji, uniemożliwiając rozwój.

Dziecko z zaburzeniami lękowymi interpretuje daną sytuację jako zagrażającą. W wyobraźni projektuje najgorsze scenariusze i konsekwencje tej sytuacji. Dzieci lękowe przeceniają ryzyko negatywnych zdarzeń. Bardzo często słabo oceniają swoje możliwości poradzenia sobie z danym zdarzeniem. Dzieciom w takich sytuacjach towarzyszą objawy fizjologiczne takie jak przyspieszone bicie serca, płytki, szybki oddech, ucisk w gardle, ból brzucha, ból głowy, pocenie się rąk. Odczuwanie lęku jest niekomfortowe, stąd też często pojawiają się zachowania unikające i zabezpieczające przed wyobrażoną, niebezpieczną sytuacją. Niestety, unikając sytuacji budzących lęk, dziecko nie ma możliwości nauczenia się, że negatywne zdarzenie nie jest wcale tak prawdopodobne, jak się spodziewa, że straszne konsekwencje nie są tak przykre, jak oczekuje, a także, nie ma możliwości przekonania się, że w rzeczywistości może poradzić sobie z tą sytuacją.

W sposobie myślenia dziecka z zaburzeniami lękowymi występuje wiele tzw. zniekształceń poznawczych, które stosuje ono automatycznie do oceny danej sytuacji. Najczęściej jest to:

– wyolbrzymianie i nadmierne uogólnianie („zawsze mam pecha”, „nigdy nic mi się nie udaje”, „jestem beznadziejny”, „nigdy nie będę mieć kolegi”);

– katastrofizacja: przewidywanie najgorszego scenariusza („na pewno nie zaliczę tego sprawdzaniu i będę musiał powtarzać klasę”, „to jest zbyt trudne, nigdy się tego nie nauczę”);

– selektywna uwaga : dostrzeganie w danej sytuacji, tylko tego, co potwierdza możliwość niebezpieczeństwa („nie będę pływał, wiele razy słyszałem, że można się utopić”);

– generalizowanie bodźców lękowych do podobnych sytuacji („raz ugryzł mnie pies, wszystkie psy są groźne i mogą mnie pogryźć – lepiej unikać).

Nadmierny lęk najczęściej pojawia się u dzieci, w rodzinie których występuje predyspozycja do zaburzeń lękowych. Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś z rodziny zmagał się z zaburzeniami lękowymi, to automatycznie wystąpią one u dziecka. Także wydarzenia stresujące takie jak rozpoczęcie szkoły, zmiana klasy, pojawienie się rodzeństwa, rozwód rodziców mogą wywołać te zaburzenia. Problemy ze zdrowiem fizycznym, zaburzenie gospodarki hormonalnej również zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń lękowych.

Jedne z najczęściej występujących zaburzeń lękowych to lęk separacyjny. Wiąże się z przeżywaniem silnego lęku przy rozłączeniu dziecka z ważnym opiekunem. Występuje w momencie separacji lub przez cały czas rozłąki. Dziecko zamartwia się o los rodzica, przewiduje najgorsze scenariusze, wypadki, śmierć. Często dopytuje innych, czy rodzic na pewno wróci, czy może do niego zadzwonić. Na ogół w przedszkolu lub szkole takie dziecko często jest rozproszone, nie potrafi skupić myśli na zadaniu, gdyż ciągle krążą one wokół wyobrażonej przez dziecko sytuacji rodzica. Dzieci te uskarżają się na bóle głowy, brzucha, nudności. Kolejnym równie często spotykanym jest lęk społeczny. Dzieci odczuwają silną obawę w obliczu narażenia na tzw. sytuacje społeczne w których pojawia się ewentualność bycia ocenionym przez innych. Podczas kontaktu z nieznanymi osobami często wycofują się, unikają kontaktu, nie podejmują spontanicznych wypowiedzi, płaczą. Obawom tym zwykle towarzyszy nasilona reakcja wegetatywna: pocenie się, uczucie czerwienienia się, kołatania serca, napięcia, przyśpieszony oddech. Silny dyskomfort związany z przebywaniem w sytuacjach społecznych często skutkuje ich unikaniem. Lęk może mieć także postać fobii, czyli dotyczyć konkretnego bodźca (np. pająk, winda, burza) wywołującego reakcję lękową. Fobie charakteryzują się odczuwaniem silnego, niewytłumaczalnego lęku przed konkretnymi sytuacjami lub obiektami. Osoby doświadczające ich zwykle zdają sobie sprawę z irracjonalności swoich lęków i wyolbrzymionego odczucia strachu, mimo to unikają wszelkiego kontaktu z bodźcami wywołującymi fobię. Fobii także towarzyszą różne objawy fizjologiczne m.in. kołatanie serca, przyspieszony oddech, pocenie, obawa przed omdleniem.

Do zaburzeń lękowych zaliczamy także mutyzm wybiórczy– brak lub ograniczenie mówienia w określonych sytuacjach społecznych, przy zachowaniu rozumienia treści i umiejętności porozumiewania się.

 

Terapia zaburzeń lękowych ... 

Continue Reading

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

to praca osoby poddanej terapii z własnymi falami mózgowymi (bio-) dzięki podawanej informacji zwrotnej (-feedback), pod kierunkiem uprawnionego terapeuty.

To wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które może nauczyć się świadomie kontrolować.

 

Terapia Biofeedback pomaga w:

 • poprawie pamięci i koncentracji uwagi,
 • wzroście poziomu motywacji do nauki,
 • zwiększeniu odporności na stres,
 • uczeniu samokontroli i reakcji emocjonalnych.

 

Terapia Biofeedback jest skuteczna w przypadku problemów, takich jak:

 • nadpobudliwość – ADHD,
 • spowolnienie psychoruchowe – ADD
 • fobie,
 • zaburzenia dyslektyczne,
 • zaburzona orientacja przestrzenna,
 • obniżona sprawność manualna,
 • zaburzona integracja sensoryczna,
 • nieadekwatna pamięć wzrokowa i słuchowa,
 • tiki,
 • opóźniony i zaburzony rozwój mowy,
 • chwiejność emocjonalna,
 • autyzm i zespół Aspergera,
 • mózgowe porażenie dziecięce,

 

EEG Biofeedback opiera się na dwóch podstawowych założeniach; po pierwsze, że aktywność elektryczna mózgu odzwierciedla stan psychiczny, po drugie, że tę aktywność możemy trenować.
To nauka samoregulacji fal mózgowych, osiągania pożądanego stanu umysłu.

EEG Biofeedback polega na rejestrowaniu informacji pochodzących z fal mózgowych za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy i wyświetlaniu ich na ekranie komputera, czyli dostarczaniu  informacji zwrotnej osobie poddanej terapii. Gdy zmienia ona swój stan psychiczny, zmieniają się amplitudy fal mózgowych o różnych częstotliwościach. Widzi tę zmianę, ponieważ jest ona odzwierciedlana na ekranie komputera, i stara się zmieniać swój wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się samoregulacji.

 

PRZEBIEG SESJI TERAPEUTYCZNEJ:

Do odpowiednich punktów na głowie uczestnika sesji treningowej zostają przyklejone elektrody (uczestnik nie ma kontaktu z prądem!).

Elektrody odpowiedzialne są za przesyłanie fal mózgowych do komputera.

Osoba poddawana terapii na swoim monitorze widzi zadanie do wykonania, a trener obserwuje zapis wykresu fal mózgowych. W sytuacji generowania przez mózg pożądanych fal zadanie staje się łatwiejsze – w zależności od ustawień parametrów sesji.

Jedna sesja dla osoby dorosłej trwa 50 minut, dla dziecka 30 minut.

Ponieważ sesja treningowa EEG Biofeedback jest to “uczenie się mózgu” należy uczestniczyć w jednym, bądź większej ilości cykli treningowych (cykl to 30 sesji), co jest zależne od problemu osoby poddawanej terapii. Częstotliwość 1-2 razy w tygodniu.

Pierwsze efekty zauważalne są już po 10 sesjach, jednak dla uzyskania pożądanego efektu należy uczestniczyć w odpowiedniej ilości sesji bez przerwy.

Przerwanie ciągłości terapii powoduje utratę dotychczasowych postępów i skutkuje koniecznością rozpoczęcia jej od początku.

 

Continue Reading

Sprawozdanie z XIV Krośnieńskich Targów Edukacyjnych

Krośnieńskie Targi Edukacyjne w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zwiedziło 1749 uczniów szkół gimnazjalnych. Zwiedzający Targi gimnazjaliści
z terenu Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i ościennych miejscowości mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Krosna, Powiatu Krośnieńskiego a także Zespołu Szkół Leśnych z Leska.

Nie zabrakło również stoisk Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i Ochotniczych Hufców Pracy.
Z Miasta Krosna, z terenu działania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych zapoznało się 553 uczniów gimnazjum.
Z Powiatu Krośnieńskiego, z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym udział wzięły szkoły z gmin : Dukla, Rymanów, Miejsce Piastowe i Jaśliska, a z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krośnie z gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Wojaszówka, Iwonicz, Krościenko Wyżne – łącznie 965 uczniów gimnazjum.

Poza tym XIV Krośnieńskie Targi Edukacyjne odwiedzili uczniowie z następujących szkół: Jabłonica Polska – 14, Lutcza – 3, Brzozów – 36, Szebnie – 17, Krempna – 5, Stara Wieś – 8, Żmigród – 1, Jasienica Rosielna – 33, Nienaszów – 1, Orzechówka – 19, Haczów – 42, Malinówka – 26, Tarnowiec – 5, Trześniów – 10, Jasionów – 11. ... 

Continue Reading

Reforma edukacji

Szanowni Państwo
Rodzice, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie

W związku z reformą edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanych stronach internetowych:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://reformaedukacji.men.gov.pl/

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Continue Reading

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

W dniu 17.02.2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – zorganizowanego przez p. Urszulę Nowakowską: „Zabawy i sporty zimowe”. Konkurs adresowany był do dzieci 6- letnich z krośnieńskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na konkurs wpłynęło 97 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Gorąco dziękujemy za udział w naszym konkursie i duże zaangażowanie, bo wszystkie prace były piękne. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem: musiała wybrać te najpiękniejsze. W skład komisji wchodziły następujący pracownicy poradni: p. Elżbieta Kustra-psycholog, p. Marta Surma-pedagog, p. Urszula Nowakowska-rehabilitant. Jury konkursu uwzględniając bardzo wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac – przyznało I trzy miejsca, II trzy miejsca, III trzy miejsca oraz 17 wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonane samodzielnie prace, a nauczycielom – za poświęcony czas i opiekę artystyczną nad dziećmi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Continue Reading