Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

RODZICE!

Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół działań, które mają na celu pobudzenie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Jeżeli zadecydujecie o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie, zgłoście się do naszej placówki w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, lub skontaktujcie się z nami telefonicznie – 0 13 43 205 19 lub e – mailem: mppp-krosno@wp.pl. Na Wasz wniosek Dyrektor poradni powoła zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który przygotuje indywidualny program dla dziecka i rodziców oraz będzie realizował zajęcia.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania (psycholog, pedagog, logopeda, surdologopeda).

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących dwoje lub troje dzieci z udziałem ich rodzin na terenie poradni. Zajęcia z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

 

Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka regulują poniższe przepisy prawne:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – art. 71 b. ust.7 pkt 1

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. RP z 13 lutego 2013 r., poz.199).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. RP z 29 października 2013 r., poz. 1257).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2008r. Nr 173,poz. 1072).

 

Skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  • koordynator zespołu,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • rehabilitant,
  • logopeda.

 

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 8.00 do 9.00
Prosimy o kontakt przed wizytą – nr tel. (013) 432-05-19
Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych dotycząca wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umieszczona jest w dziale Informatory i pliki