Konkurs “ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z Krośnieńskich Przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:
“ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

Cele konkursu:
• Rozwijanie u dzieci zainteresowania sportami zimowymi
• Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• Wzmacnianie wiary we własne możliwości
• Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 lat
• Technika plastyczna tzw. płaska- rysowanie, malowanie, collage itp. z użyciem różnorodnych materiałów
• Format prac A4 lub A3
• Prace indywidualne
• Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-„Zabawy i sporty zimowe”, imię, nazwisko autora, numer przedszkola
i adres
• Prace należy składać u p. Urszuli Nowakowskiej lub w sekretariacie w MPP-P w Krośnie
• Termin składania prac upływa 15.02.2017 r.
• Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów
• Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
• Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2017 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej MPP-P poprzez opublikowanie listy autorów nagrodzonych prac.
Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z koordynatorem konkursu p. Urszulą Nowakowską. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.