INFORMACJA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? ... 

Continue Reading

Nie milcz, gdy widzisz przemoc!

Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Pandemia przemocy”.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Pandemia przemocy”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. 

Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych. ... 

Continue Reading

Ważne informacje na czas epidemii

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie pracuje w formie stacjonarnej – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.

Ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – wizyty diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Działalność orzecznicza prowadzona jest zgodnie z wpływającymi wnioskami. ... 

Continue Reading

14 października-Dzień Edukacji Narodowej

 

Obchodzimy dzisiaj święto oświaty i szkolnictwa, które ma na celu przede wszystkim podkreślić wiodącą rolę nauczycieli w jakości kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Jest to doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności za ich trud pracy i zaangażowanie w kształtowanie młodych umysłów.

Z tej okazji cały zespół Poradni pragnie życzyć wszystkim pedagogom, nauczycielom i wychowawcom dużo zdrowia (szczególnie w obecnej rzeczywistości), wytrwałości, siły ducha oraz determinacji w dążeniu do celów. Wszystkiego dobrego!

Continue Reading

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na  zagadnienia dotyczące:

 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne,
 • potrzebę zmian w regulacjach prawnych,
 • potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,
 • promocję zdrowia psychicznego.

Zachęcamy do zapoznawania się z dostępnymi na stronie ORE materiałami, oraz rekomendowanymi programami: https://www.ore.edu.pl/2019/10/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego/

TU UZYSKASZ WSPARCIE I POMOC W SYTUACJI KRYZYSU

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego tel. 800 70 2222

Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111 ( 12-2 )

Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych tel. 116 123 ( 14-22 )

Źródło: http://szpzlo.pl/aktualnosc-61-10_pazdziernika_swiatowy_dzien_zdrowia.html

Continue Reading

Praca poradni w warunkach epidemiologicznych

Szanowni Państwo !!!

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie pracuje w formie stacjonarnej, jednak ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – udziela specjalistycznej pomocy z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe zasady pracy poradni w warunkach epidemiologicznych zostały opisane w wewnętrznym Regulaminie funkcjonowania MPPP w Krośnie, obowiązującym od 1 września 2020 roku.

Wybrane procedury postępowania w warunkach reżimu sanitarnego: ... 

Continue Reading

Powrót poradni do pracy stacjonarnej

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przy organizacji pracy Poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wytyczne przeciwepidemiczne, które należy wziąć pod uwagę:

Specjalista poradni:

 • jest zdrowy, bez objawów chorobowych,
 • wyjaśni dziecku/uczniowi – jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Poradni i dlaczego zostały wprowadzone,
 • będzie zabezpieczony w środki ochrony osobistej (przyłbica/maseczka, rękawiczki, płyn dezynfekujący…)
 • usunie z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki; jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory służące do diagnozy i terapii – powinien je systematycznie dezynfekować,
 • zachowa (w miarę możliwości) bezpieczną odległość od dziecka/rodzica;
 • wietrzy salę, w której odbywa spotkanie z klientem Poradni co najmniej raz na godzinę.

Rodzic:

 • powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk przed wejściem),
 • wyrazi zgodę na pomiar temperatury dziecka w sekretariacie Poradni oraz założenie jednorazowych rękawiczek ochronnych na czas diagnozy lub terapii,
 • zaopatrzy swoje dziecko powyżej 4 roku życia – w indywidualną osłonę nosa i ust podczas pobytu w Poradni,
 • jest zdrowy oraz przyprowadzi do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • przekaże istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • nie zostanie przyjęty z dzieckiem w Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub miał kontakt z osobą powracającą z zagranicy (złoży pisemne oświadczenie),
 • na wizytę przyjdzie sam z dzieckiem (bez osób towarzyszących, rodzeństwa…),
 • regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
 • zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,
 • wyjaśni dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do Poradni dodatkowych przedmiotów np. pluszaków, zabawek,
 • wyposaży dziecko podczas pobytu w Poradni we własne przybory do pisania, rysowania (długopis, ołówek, kredki…)
 • zachęcamy by, jeśli to możliwe, w czasie trwania badania lub terapii opiekun dziecka przebywał poza budynkiem Poradni – celem ograniczenia osób przebywających wewnątrz budynku (specjalista na początku wizyty poinformuje o przewidywanym czasie spotkania, po upływie którego należy punktualnie odebrać dziecko z gabinetu; wywiad diagnostyczny oraz omówienie wyników badania może być przeprowadzone z rodzicem drogą telefoniczną),

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Poradni prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Godziny pracy MPPP w Krośnie:

od poniedziałku do czwartku – od 8.00 – do 16.00

w piątek – od 8.00 – do 14.00

W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie:

 • Opracowano Procedury diagnozowania i prowadzenia terapii z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • Zapewniono środki higieniczne dla pracowników i klientów poradni, niezbędne do bieżącego funkcjonowania poradni w warunkach reżimu sanitarnego
 • Zaopatrzono pracowników w środki ochrony osobistej
 • W oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia zostaną wkrótce opracowane Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania COVID-19

 Renata Bragiel ... 

Continue Reading

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII 

Dyżury telefoniczne lub pomoc z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Konsultacje specjalistów Nr telefonu
 

Poniedziałek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

 

12.00 -15.00

 

 

Psycholog – A. Kustra

Pedagog – S. Pietraszewski

Pedagog – M. Mola

 

 

Psycholog – E. Zawada

Terapeuta SI – I. Górka, B. Błażejowska

Pedagog – A. Madej

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Wtorek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

12. 00 – 15.00

 

 

Psycholog – E. Kustra,

Pedagog – M. Surma,

Logopeda – B. Błażejowska

 

 

Psycholog – K. Samborska

Pedagog – M. Prugar

Psycholog – U.Ostafil,

Psycholog – A Korab

 

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Środa

 

9.00-12.00

 

 

 

12.00 – 15.00

 

 

Psycholog – E. Zawada

Terapeuta SI – I. Górka

Pedagog – A. Madej

 

 

Psycholog – A. Kustra

Pedagog – S. Pietraszewski

Logopeda – A. Sikora –Śliż, J. Mróz

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Czwartek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

12.00 – 15.00

 

 

Psycholog – K. Samborska

Pedagog – M. Prugar

Psycholog – A. Korab

 

Psycholog – E. Kustra

Pedagog – M. Surma

Pedagog – M. Mola

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Piątek

 

9.00 – 12.00  

Logopeda – A. Sikora –Śliż,

J. Mróz

Psycholog – U.Ostafil

 

 

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

  ... 

Continue Reading

WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

         Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Poradni, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż nadal świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, ale w ograniczonym zakresie:

 1. Specjaliści Poradni udzielają pomocy głównie w formie konsultacji, porad, terapii on- line oraz telefonicznie.

 

 1. Każdy pracownik Poradni posiada służbowy adres e-mail, udostępniony dla klientów Poradni na stronie internetowej MPPP w Krośnie w zakładce: Pracownicy Poradni.

 

 1. Uczniowie, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju terapiach: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – nadal mogą je kontynuować w formie uzgodnionej z terapeutą prowadzącym np. za pomocą wybranych komunikatorów internetowych, drogą e-mailową oraz telefonicznie.

 

 1. W sprawach pilnych, wyjątkowo trudnych lub w sytuacjach interwencji kryzysowej – potrzeba bezpośredniego spotkania ze specjalistą będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

 1. Każda wizyta klienta w Poradni będzie odbywała się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności wprowadzonych i obowiązujących aktualnie w placówce ze względów bezpieczeństwa.

 

 1. Specjaliści Poradni mogą również kontaktować się z Państwem w ustalonej formie w celu np. przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego, sposobu dostarczenia wymaganej dokumentacji orzeczniczej, omówienia wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów lub lekarzy.

 

 1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający Poradni – pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji, najlepiej w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na podany przez specjalistę adres e-mail) lub pocztą tradycyjną.

 

 1. Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu osobistego będą załatwiane na bieżąco: od poniedziałku do czwartku: od 9.00 do 15.00, w piątek: od 8.00 do 12.00

  Prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i rozsądek w zaistniałej sytuacji.

Renata Brągiel – dyrektor MPPP w Krośnie

Continue Reading

Jak wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?

W obliczu epidemii należy również pamiętać o naszych pociechach, w tym czasie potrzebują szczególnego wsparcia emocjonalnego i informacyjnego ze strony dorosłych. Nie pozostawiaj ich pytań bez odpowiedzi i pamiętaj, że Twój niepokój udziela się dzieciom!
/Materiały pochodzą ze strony Therapy Tools, www.therapytools.pl/

 

Continue Reading