6 marca 2020 – Europejski Dzień Logopedy – Dzień otwarty w Poradni

Z tej okazji w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie organizowany jest Dzień Bezpłatnych Konsultacji Logopedycznych. Akcja jest adresowana do rodziców z terenu Miasta Krosna – zarówno do rodziców niemowląt, (którzy chcą zadbać o prawidłowy rozwój funkcji prymarnych takich jak: ssanie, połykanie, gryzienie, żucie), jak i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których wymowa budzi niepokój.

Wymagane wcześniejsze zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: nr tel. 134320519

Rejestracja jest konieczna z względu na ograniczoną liczbę miejsc. ...  Czytaj całość

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – 11 LUTEGO

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej już od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w obrębie państw europejskich, jednak już od kilki lat DBI przekroczył granice Europy angażując państwa z całego świata.

Głównym celem obchodów DBI jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, a także zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez aktywne dzielenie się wiedzą na temat możliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) oraz do zapoznania się z interesującymi materiałami edukacyjnymi, które można znaleźć poniżej: ...  Czytaj całość

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „rusza” 27 stycznia 2020 roku

W dniu 27 stycznia 2020 r. (w poniedziałek) odbędzie się kolejna edycja warsztatów umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzona przez psychologa i pedagoga Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie.  Jest to zintegrowany program zajęć łączących teoretyczne zagadnienia dotyczące wychowania i rozwoju dziecka z aktywnymi metodami pracy warsztatowej, dzięki którym uczestnicy mogą doskonalić swoje kompetencje wychowawcze. Główną ideą programu jest wyposażenie rodziców i wychowawców w praktyczne umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

     Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w MPP-P w Krośnie zapoczątkowała swoje działanie w 2016 roku. Od tego czasu wielu rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych, skorzystało z tej formy doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych i pozytywnie oceniło praktyczne efekty zdobytych na warsztatach doświadczeń. Zajęcia prowadzone są przez pracowników poradni posiadających certyfikaty do prowadzenia programu.

     Cykl zajęć obejmuje 10 cotygodniowych 2-3 godzinnych spotkań grupowych. Pierwsze spotkanie w dniu 27 stycznia 2020 r. będzie miało charakter zajęć integracyjnych i informacyjnych. Kolejne bloki tematyczne poświęcone będą kluczowym zagadnieniom związanym z procesem wychowania. ...  Czytaj całość

Warsztaty dla psychologów i pedagogów w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

       W dniu 13 grudnia 2019 r. pracownicy pedagogiczni poradni oraz zaproszeni pedagodzy i psycholodzy z krośnieńskich szkół uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Pana Arkadiusza Nepelskiego.

Prowadzący zajęcia zaoferował poradni bezpłatne przeprowadzenie warsztatów w ramach promocji swojej firmy ,, Brakujące lekcje ‘’, która prowadzi działalność psychoedukacyjną i szkoleniową dla podmiotów związanych z oświatą i edukacją. Wybrany przez poradnię temat warsztatów dotyczył relacji i emocji w pracy nauczyciela. Liczna grupa uczestników zajęć miała okazję poznać ciekawe techniki zarządzania emocjami decydującymi dla budowania satysfakcjonujących relacji, zarówno w odniesieniu do kontekstu zawodowego, jak i życia prywatnego. Prowadzący umiejętnie moderował pracę zespołu, proponował aktywne metody pracy sprzyjające integracji grupy i zachęcające do autorefleksji. Uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili kompetencje prowadzącego oraz merytoryczną wartość zajęć.

Informację opracowała:
Urszula Ostafil – psycholog ... 

FONOHOLIZM – CZY MOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE?

Uzależnienie do niedawna kojarzyło się przede wszystkim z zażywaniem substancji psychoaktywnych. W obecnym czasie coraz częściej mamy do czynienia z uzależnieniami behawioralnymi, zwanymi także czynnościowymi. Uzależnienie behawioralne polega na kompulsywnym wykonywaniu określonej czynności w celu osiągnięcia pożądanego stanu emocjonalnego (przyjemności, ulgi, euforii, zredukowania wewnętrznego napięcia, złego samopoczucia). Do uzależnień behawioralnych można zaliczyć praktycznie wszystko – uzależnienie od zakupów, jedzenia, hazardu, telefonu komórkowego, komputera, środków masowego przekazu i innych. Poniższy artykuł traktuje o fonoholizmie – czyli o zaburzeniu behawioralnym w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego.

Kiedy istnieje problem?

Współcześnie telefon komórkowy jest nieodłącznym narzędziem, które towarzyszy człowiekowi w jego codziennym funkcjonowaniu. Niewątpliwie istnieje szereg korzyści płynących z posiadania oraz korzystania z  telefonu komórkowego, które z pewnością każdy potrafi wymienić. Warto jednak pamiętać o możliwych zagrożeniach wynikających z  nieodpowiedniego korzystania z telefonu komórkowego, w szczególności przez dzieci i  młodzież. Zjawisko uzależnienia od telefonu nie występuje w żadnej z międzynarodowych klasyfikacji zaburzeń psychicznych, co przekłada się na brak jasno zdefiniowanych kryteriów diagnostycznych. Pomimo tego w powszechnym obiegu stosuje się powyższy termin, a co piąty uczeń uważa się za osobę uzależnioną od telefonu. W celu weryfikacji takiego rozpoznania warto przyjrzeć się trzem obszarom zachowań, które należy zaobserwować, by zdiagnozować problem. Są to określone zachowania użytkowników, odczucia psychiczne towarzyszące (nie)używaniu telefonu oraz negatywne skutki z tym związane. ...  Czytaj całość

METODA WSPÓLNEJ SPRAWY

Metoda Wspólnej Sprawy została opracowana przez szwedzkiego psychologa Anatola Pikasa z Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Uppsali. Opracowana na jej podstawie procedura zalecana jest w rozwiazywaniu konfliktów rówieśniczych, kiedy grupa uczniów stosuje przemoc wobec jednego lub kilku kolegów przez jakiś czas. Metodę stosuje się w sytuacji, gdy jako wychowawcy czy pedagodzy zaobserwujemy zmiany w zachowaniu ucznia świadczące o tym, że uczeń czuje się źle w szkole, ponieważ jest szykanowany i używana jest wobec niego przemoc ze strony rówieśników.

Metoda Wspólnej Sprawy stanowi konkretnie określoną procedurę składającą się z trzech etapów:

  1. Indywidualne pogadanki z każdym zaangażowanym uczniem, ok. 7-10 minut na jedno dziecko ...  Czytaj całość

Spotkanie z psychologami i pedagogami szkolnymi z terenu Miasta Krosna

W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie, którego głównym punktem było przedstawienie przez pracowników poradni relacji z XIV Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Osoby uczestniczące w kongresie przedstawiły zebranym prezentacje wykładów, moderowały też dyskusję, która wywiązała się w trakcie spotkania. Dyrektor poradni przedstawiła pedagogom i psychologom aktualne zagadnienia dotyczące prawnych i formalnych podstaw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zaprezentowała ofertę programową poradni na rok szkolny 2019/2020, zawierającą propozycje zajęć grupowych, warsztatów, pogadanek i wykładów dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych. Uczestnicy spotkania otrzymali stosowne materiały informacyjne, za zgodą organizatorów Kongresu, udostępniono im także multimedialną prezentację tegorocznych wykładów.

Jednym z podstawowych zadań statutowych poradni jest utrzymywanie ścisłej współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi. W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie współpraca ta od kilku lat ma charakter spotkań szkoleniowych w ramach „sieci współpracy i samokształcenia”, podczas których podtrzymywane są wzajemne relacje zawodowe między pracownikami poradni a pedagogami i psychologami szkolnymi. Dzięki temu możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz rozwiązywanie wspólnych problemów edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych. W ramach tej formy współpracy pedagodzy i psycholodzy szkolni spotykają się cyklicznie w poradni w każdym roku szkolnym.

Opracowanie:  ... 

Zaproszenie do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką do mnie mów”

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL i Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA – zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką do mnie mów”. Zadanie to współfinansowane jest z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Konkurs zakłada zgłoszenie jednej bajki i ilustracji o dowolnej tematyce, wykonanej przez dziecko/dzieci wraz z rodzicem/rodzicami.

Komisja konkursowa wybierze 10-15 najciekawszych zgłoszeń, które zostaną opublikowane w formie publikacji książkowej, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje o konkursie zostały zawarte w Regulaminie konkursu, który zamieszczamy poniżej. ...  Czytaj całość

Narkotyki – droga donikąd

Człowiek jest istotą, która uzależniona jest od wielu rzeczy bądź idei nie zdając sobie z tego sprawy. Stan taki ogranicza wolność jednostki. Najczęściej uzależnieni jesteśmy od osób najbliższych: rodziców, swoich partnerów, dzieci, ludzi, których darzymy miłością czy przyjaźnią. Zależy nam na ich zdaniu, staramy się być blisko nich, chcemy być przez nich kochani i akceptowani. Łączymy z nimi poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i szczęścia. Jeśli nie spełniają naszych oczekiwań i nie dają nam tego, na co czekamy, reagujemy niepokojem, lękiem, depresjami, czasami awanturujemy się o swoje prawa. 

Są jednak uzależnienia groźniejsze w skutkach, bo mające wpływ na sferę nie tylko psychiczną człowieka, ale i fizyczną, niszczące jego zdrowie i życie. To uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, lekarstw, a także hazardu, stanu posiadania, pracy czy ostatnio od gier komputerowych i Internetu. Popadają w nie zwykle osoby, które mają problemy z własna tożsamością, z przystosowaniem się do otaczającego świata. Trudno im nawiązać kontakt
z otoczeniem, które je przeraża i niepokoi. 

Specjaliści rozróżniają dwa rodzaje uzależnienia: ...  Czytaj całość

Dzieci i młodzież w kryzysie – możliwość wsparcia w szkole.

W praktyce szkolnej często zauważamy zachowania, z których można wywnioskować, że coś złego z dzieckiem się dzieje. W jego funkcjonowaniu w szkole, reakcjach, kontaktach rówieśniczych zaszły istotne zmiany wskazujące na przeciążenie stresem. Widzimy, że dziecko samo nie daje sobie rady, potrzebuje wsparcia i pomocy .

Czasem uczniowie mówią o tym wprost, zwierzają się z trudności w domu, szkole, grupie rówieśniczej, czasem jednak zamykają się w sobie, izolują, zostają sami ze swoim problemem, co zazwyczaj przerasta ich możliwości adaptacyjne. Często wówczas mamy do czynienia z kryzysem psychicznym.

Kryzys psychiczny- to ostre doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej spowodowane np. niespodziewanym, trudnym zdarzeniem. Doświadczenie takie przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nim. ...  Czytaj całość