Ważne informacje na czas epidemii

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie pracuje w formie stacjonarnej – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.

Ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – wizyty diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Działalność orzecznicza prowadzona jest zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Szczegółowe zasady pracy poradni w warunkach epidemiologicznych zostały opisane w Regulaminie funkcjonowania MPPP w Krośnie, obowiązującym od 1 września 2020 roku.

 

Ogólne zasady postępowania w warunkach reżimu sanitarnego:

  1. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; rodzic/ opiekun/ pełnoletni uczeń – podczas pobytu w poradni wypełnia stosowne oświadczenie; za zgodą rodzica dokonywany jest pomiar temperatury dziecka.
  2. Klienci poradni umawiani są na konkretną datę i godzinę; na wizytę powinni przyjść nie wcześniej, niż 10 min przed wyznaczoną godziną.
  3. Dziecko przychodzi do poradni z jednym opiekunem, bez osób towarzyszących.
  4. Osoby wchodzące do poradni mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach; mogą też otrzymać jednorazowe rękawiczki ochronne w sekretariacie poradni.
  5. Umówione na diagnozę lub terapię dziecko powinno posiadać własne przybory do pisania, rysowania.
  6. Pracownik sekretariatu codziennie rejestruje wszystkie osoby wchodzące do poradni – w celu ich identyfikacji.
  7. Druki dokumentów należy pobierać drogą elektroniczną: mpppkrosno.pl zakładka: dokumenty do pobrania.
  8. Wszelkie dokumenty należy dostarczać pocztą tradycyjną, poprzez e-PUAP lub bezpośrednio do skrzynki podawczej w poradni.

Adresy e-mail oraz dyżury telefoniczne pracowników poradni znajdują się w zakładce strony “Pomoc on-line”

Renata Brągiel

Dyrektor Miejskiej Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie