,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna kojarzona jest przede wszystkim z badaniami i terapią skierowaną do dzieci i uczniów z różnymi problemami w nauce, adaptacji społecznej, zachowaniu. Pracownicy poradni współpracują także z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi, wspierają działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Ważnym zadaniem poradni jest pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i opiekunom dzieci.

Bardzo często w praktyce poradnianej spotykamy się z sytuacją, w której okazuje się, że zgłaszane przez rodziców problemy wychowawcze wynikają nie tyle ze ,,złej woli” dziecka, ile z zakłóconych relacji rodzinnych, nieskutecznych metod wychowawczych czy też nieumiejętności wzajemnego komunikowania się domowników. Uświadamiamy wówczas rodzicom, że tylko przy ich zaangażowaniu i aktywnym udziale w terapii dziecka, można oczekiwać pożądanych zmian w jego zachowaniu. Czasem nawet niewielkie modyfikacje rodzicielskich postaw mogą być początkiem korzystnych dla dziecka i rodziny procesów.

W ofercie krośnieńskiej Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej od ubiegłego roku znalazły się warsztaty umiejętności wychowawczych ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Jest to spójny, oparty o prace T. Gordona, A. Faber i E. Mazlish program psychoedukacyjny rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji, adresowany do rodziców, opiekunów, wychowawców.

Prowadzone w roku szkolnym 2016/2017 warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem i zostały wysoko ocenione przez uczestników. Tegoroczna edycja programu rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca. Tematyka zajęć uwzględnia takie zagadnienia, jak: określanie granic i wymagań, radzenie sobie z emocjami, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie problemów i konfliktów, stosowanie różnych metod wychowawczych, zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności. Formuła programu zakłada wyposażenie uczestników w elementy teoretycznej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki wychowania oraz prowadzone aktywną metodą warsztatową zajęcia praktyczne, odnoszące się do realnych problemów i doświadczeń uczestników.

 

Uczestnicy zeszłorocznej ,,Szkoły…” szczególnie pozytywnie ocenili właśnie możliwość wymiany rodzicielskich i wychowawczych doświadczeń oraz praktyczne zastosowanie zdobytych na szkoleniu umiejętności.

 

Zajęcia prowadzone będą w cyklu 10 trzygodzinnych spotkań, w grupach 8-10 osobowych. Część rodziców już zgłosiła swoją gotowość do uczestniczenia w programie, do końca stycznia można jeszcze wpisywać się na listę zainteresowanych udziałem w warsztatach. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zajęć można będzie uzyskać w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej w zakładce Aktualności (tel. 13 4320519, e-mail : mppp-krosno@wp.pl).

 

 

Opracowanie Urszula Ostafil