Pracownicy poradni

1. Pracownicy poradni
2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez nich formy pomocy

1. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie:

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

Renata Brągiel – dyrektor r.bragiel@mpppkrosno.pl

Monika Prugar – wicedyrektor  m.prugar@mpppkrosno.pl

psycholodzy:
Anna Korab  – a.korab@mpppkrosno.pl
Elżbieta Kustra – e.kustra@mpppkrosno.pl
Urszula Ostafil – u.ostafil@mpppkrosno.pl
Wioleta Barsznica – w.barsznica@mpppkrosno.pl
Katarzyna Samborska – k.samborska@mpppkrosno.pl
Aleksandra Gadzała – a.kustra@mpppkrosno.pl
Jolanta Gierlach – Jurczak – j.jurczak@mpppkrosno.pl

pedagodzy:
Iwona Górka – i.gorka@mpppkrosno.pl
Alicja Madej – a.madej@mpppkrosno.pl
Mariola Mola – m.mola@mpppkrosno.pl
Sławomir Pietraszewski – s.pietraszewski@mpppkrosno.pl
Monika Prugar – m.prugar@mpppkrosno.pl
Marta Surma – m.surma@mpppkrosno.pl

logopedzi:
Barbara Błażejowska – b.blazejowska@mpppkrosno.pl
Jolanta Mróz – j.mroz@mpppkrosno.pl
Adriana Sikora-Śliż – a.sliz@mpppkrosno.pl

– administracja: Arletta Szydło – a.szydlo@mpppkrosno.pl , Ewelina Habrat – e.habrat@mpppkrosno.pl

– księgowość:  Barbara Wójcik – b.wojcik@mpppkrosno.pl

          – obsługa: Sylwia Borek

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

Renata Brągiel – dyrektor poradni, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog resocjalizacji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback; Lider MEN kształcenia w obszarze Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych; diagnoza logopedyczna na potrzeby zespołów orzekających, poradnictwo specjalistyczne.

Monika Prugar – wicedyrektor poradni, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyka i socjoterapia z resocjalizacją, psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne (Certyfikat MENSANA) treningi dla uczniów z zaburzonym zachowaniem: (ART -Trening Zastępowania Agresji, TUS -Trening Umiejętności Społecznych); diagnoza i terapia pedagogiczna.

Barbara Błażejowska – surdologopeda, afazjolog, terapeuta integracji sensorycznej; diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza i terapia SI.

Iwona Górka – tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej; diagnoza i terapia SI, diagnoza pedagogiczna.

Anna Korab – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

Elżbieta Kustra – psycholog; diagnoza psychologiczna głównie pod kątem kształcenia specjalnego, terapia psychologiczna, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Alicja Madej – surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy, surdopedagog, terapeuta Biofeedback; diagnoza i terapia pedagogiczna.

Mariola Mola – pedagog, terapeuta Biofeedback; diagnoza pedagogiczna, terapia ręki z elementami arteterapii.

Jolanta Mróz – logopeda; diagnoza i terapia logopedyczna.

Urszula Ostafil – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna.

Sławomir Pietraszewski – pedagog, socjoterapia z resocjalizacją – profilaktyka zachowań ryzykownych; diagnoza pedagogiczna, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne.

Marta Surma –  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej; diagnoza pedagogiczna głównie pod kątem kształcenia specjalnego, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Jolanta Gierlach – Jurczak – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; diagnoza i terapia psychologiczna.

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna; diagnoza pedagogiczna.

Wioleta Barsznica – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna.

Aleksandra Kustra – psycholog, Racjonalna Terapia Zachowania –  I stopień, Terapia Simontonowska, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista d.s. uzależnień; diagnoza i terapia psychologiczna.

         Katarzyna Samborska – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna.