Aktualności

,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna kojarzona jest przede wszystkim z badaniami i terapią skierowaną do dzieci i uczniów z różnymi problemami w nauce, adaptacji społecznej, zachowaniu. Pracownicy poradni współpracują także z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi, wspierają działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Ważnym zadaniem poradni jest pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i opiekunom dzieci.

Bardzo często w praktyce poradnianej spotykamy się z sytuacją, w której okazuje się, że zgłaszane przez rodziców problemy wychowawcze wynikają nie tyle ze ,,złej woli” dziecka, ile z zakłóconych relacji rodzinnych, nieskutecznych metod wychowawczych czy też nieumiejętności wzajemnego komunikowania się domowników. Uświadamiamy wówczas rodzicom, że tylko przy ich zaangażowaniu i aktywnym udziale w terapii dziecka, można oczekiwać pożądanych zmian w jego zachowaniu. Czasem nawet niewielkie modyfikacje rodzicielskich postaw mogą być początkiem korzystnych dla dziecka i rodziny procesów.

W ofercie krośnieńskiej Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej od ubiegłego roku znalazły się warsztaty umiejętności wychowawczych ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Jest to spójny, oparty o prace T. Gordona, A. Faber i E. Mazlish program psychoedukacyjny rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji, adresowany do rodziców, opiekunów, wychowawców. ...  Czytaj całość

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami

Adresaci treningów:
Treningi przeznaczone są dla dzieci w wieku 10-12 lat, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. ...  Czytaj całość

Zespół Samokształceniowy Psychologów i Pedagogów

W dniu 24 listopada 2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i psychologów z krośnieńskich szkół z pracownikami poradni – w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Tym razem zespół samokształceniowy poświęcony był omówieniu zagadnień stanowiących tematykę XII Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbył się 10 października w Warszawie.

Pracownicy poradni, którzy uczestniczyli w Kongresie zdali relacje z jego przebiegu skupiając się zwłaszcza na trzech wiodących tematach: ...  Czytaj całość

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

to praca osoby poddanej terapii z własnymi falami mózgowymi (bio-) dzięki podawanej informacji zwrotnej (-feedback), pod kierunkiem uprawnionego terapeuty.

To wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które może nauczyć się świadomie kontrolować. ...  Czytaj całość

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie

Ostatni w tym roku szkolnym dzwonek oznajmił uczniom, że rozpoczęły się ich wakacje i zasłużony odpoczynek po wielu miesiącach nauki.
Ale nie tylko dzieci i młodzież zdobywały w mijającym roku szkolnym nowe umiejętności i doświadczenia. W Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zakończyła się niedawno pierwsza edycja ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’ – programu psychoedukacyjnego
promującego ideę wspierania rodziców, nauczycieli i pedagogów w ich wychowawczych zadaniach.
Program inspirowany pracami T.Gordona, A.Faber i E.Mazlish, zapoczątkowany w Polsce doświadczeniami psycholog Zofii Śpiewak , opracowany przez E.Puchałę i J. Sakowską, rekomendowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Prowadzone w poradni warsztaty skierowane były głównie do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Po raz pierwszy natomiast w wieloletniej działalności poradni, w cyklu obejmującym 40 godzin zajęć warsztatowych wzięli udział dyrektorzy krośnieńskich przedszkoli i szkół. Prowadzący warsztaty pracownicy poradni podkreślają , że uczestnicy ,,Szkoły…’’ byli bardzo sumiennymi, twórczymi i zdyscyplinowanymi uczniami. Z zaangażowaniem podejmowali kolejne zadania, byli otwarci na nowe doświadczenia. A wszystko to po to, by lepiej rozumieć swoje dzieci i uczniów, aby skutecznie się z nimi porozumiewać, trafniej odczytywać ich uczucia i potrzeby, ale też umiejętnie komunikować swoje oczekiwania i emocje.
Uczestnicy ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’ zgodnie stwierdzili, że była to bardzo przydatna, a zarazem atrakcyjna
forma edukacji wychowawczej i rodzicielskiej.
Proponowane przez program oddziaływania pedagogiczne wcielali na bieżąco w życie szkolne i rodzinne, pozytywnie oceniając ich skuteczność.
Dobra opinia o ,,Szkole…’’ sprawiła, że do poradni zgłasza się wielu rodziców zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji programu.
O jej rozpoczęciu poradnia informować będzie na swojej stronie internetowej mppp-krosno@wp.pl w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Sprawozdanie z XIV Krośnieńskich Targów Edukacyjnych

Krośnieńskie Targi Edukacyjne w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zwiedziło 1749 uczniów szkół gimnazjalnych. Zwiedzający Targi gimnazjaliści
z terenu Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i ościennych miejscowości mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Krosna, Powiatu Krośnieńskiego a także Zespołu Szkół Leśnych z Leska.

Nie zabrakło również stoisk Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i Ochotniczych Hufców Pracy.
Z Miasta Krosna, z terenu działania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych zapoznało się 553 uczniów gimnazjum.
Z Powiatu Krośnieńskiego, z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym udział wzięły szkoły z gmin : Dukla, Rymanów, Miejsce Piastowe i Jaśliska, a z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krośnie z gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Wojaszówka, Iwonicz, Krościenko Wyżne – łącznie 965 uczniów gimnazjum.

Poza tym XIV Krośnieńskie Targi Edukacyjne odwiedzili uczniowie z następujących szkół: Jabłonica Polska – 14, Lutcza – 3, Brzozów – 36, Szebnie – 17, Krempna – 5, Stara Wieś – 8, Żmigród – 1, Jasienica Rosielna – 33, Nienaszów – 1, Orzechówka – 19, Haczów – 42, Malinówka – 26, Tarnowiec – 5, Trześniów – 10, Jasionów – 11. ...  Czytaj całość

Reforma edukacji

Szanowni Państwo
Rodzice, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie

W związku z reformą edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanych stronach internetowych:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://reformaedukacji.men.gov.pl/

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na wyżej wymienionych stronach internetowych. ... 

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

W dniu 17.02.2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – zorganizowanego przez p. Urszulę Nowakowską: „Zabawy i sporty zimowe”. Konkurs adresowany był do dzieci 6- letnich z krośnieńskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na konkurs wpłynęło 97 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Gorąco dziękujemy za udział w naszym konkursie i duże zaangażowanie, bo wszystkie prace były piękne. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem: musiała wybrać te najpiękniejsze. W skład komisji wchodziły następujący pracownicy poradni: p. Elżbieta Kustra-psycholog, p. Marta Surma-pedagog, p. Urszula Nowakowska-rehabilitant. Jury konkursu uwzględniając bardzo wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac – przyznało I trzy miejsca, II trzy miejsca, III trzy miejsca oraz 17 wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonane samodzielnie prace, a nauczycielom – za poświęcony czas i opiekę artystyczną nad dziećmi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

RODZICE!

Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół działań, które mają na celu pobudzenie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Jeżeli zadecydujecie o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie, zgłoście się do naszej placówki w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, lub skontaktujcie się z nami telefonicznie – 0 13 43 205 19 lub e – mailem: mppp-krosno@wp.pl. Na Wasz wniosek Dyrektor poradni powoła zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który przygotuje indywidualny program dla dziecka i rodziców oraz będzie realizował zajęcia.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania (psycholog, pedagog, logopeda, surdologopeda). ...  Czytaj całość