Pomoc dla szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych

W ramach pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych proponujemy:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych uczniów w tym: predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniom szczególnie uzdolnionym, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w uczeniu się, przewlekle chorym,
3) wspomaganie uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
4) współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi/ponadpodstawowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
5) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły:
 udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych, udział w dniach otwartych szkół.
7) udzielanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencji w sprawach kryzysowych,
9) prowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w formie warsztatów i treningów,

Po przeprowadzonych badaniach wydajemy:

  • opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem młodzieży,
  • informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni,
  • oceny psychologiczne dla potrzeb zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania młodzieży.