Dokumenty do pobrania

Wnioski rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia – skierowane do Zespołu Orzekającego Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie o wydanie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

oraz wnioski o wydanie opinii lub informacji o wynikach przeprowadzonych badań w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie są udostępniane przez specjalistów Poradni po okazaniu stosownych dokumentów.

Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły lub placówki do Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ ucznia  jest wydawany w sekretariacie poradni.