Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

RODZICE!

Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół działań, które mają na celu pobudzenie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Jeżeli zadecydujecie o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie, zgłoście się do naszej placówki w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, lub skontaktujcie się z nami telefonicznie – 0 13 43 205 19 lub e – mailem: mppp-krosno@wp.pl. Na Wasz wniosek Dyrektor poradni powoła zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który przygotuje indywidualny program dla dziecka i rodziców oraz będzie realizował zajęcia.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania (psycholog, pedagog, logopeda, surdologopeda). ... 

Continue Reading

Dojrzałość szkolna

Wiek przedszkolny i szkolny jest okresem wzmożonego rozwoju dziecka w następujących obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać dziecku nowych i różnorodnych bodźców gwarantujących dynamiczny rozwój psychofizyczny. Dobrze prowadzona edukacja daje możliwość wyrównywania szans dzieci, a ich rozwój jest wtedy bardziej harmonijny.
Aby rozpocząć naukę w szkole dziecko powinno mieć stosownie do wieku rozwinięte funkcje poznawcze, pamięć, spostrzeganie, myślenie, umiejętność skupienia uwagi. Gwarantuje to osiąganie sukcesów. Sukcesy są dziecku bardzo potrzebne, ponieważ nauka staje się wtedy ciekawa, a ono samo ma dużą motywację do pracy. Szkoła może pomóc dziecku w rozwijaniu ciekawości świata, zainteresowań, ukierunkowywać je. Zdobywanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej – to proces długofalowy, kumulujący różne doświadczenia dziecka z poprzednich lat. Przygotowanie do szkoły – to nie tylko wyposażenie nowego tornistra, to nie tylko opanowanie czynności związanych z pisaniem, czytaniem oraz liczeniem. Na dojrzałość szkolną składa się wiele różnych umiejętności, sprawności i nawyków, do których dziecko dochodzi „krok po kroku”. Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dziecka jest fakt uczęszczania do przedszkola. Dzieci o długiej „karierze” przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem i przygotowaniem do szkoły.

Każde dziecko jest indywidualnością, jego rozwój przebiega w różnym tempie, dlatego bardzo ważne jest, aby wspierali go zarówno rodzice, jak i nauczyciele. To, w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej oraz fizycznej.

Opracowanie:
Anna Korab – psycholog, Mariola Mola – pedagog ... 

Continue Reading

Badanie dzieci w poradni – pod kątem dojrzałości szkolnej:

Badanie dzieci w poradni – pod kątem dojrzałości szkolnej:

 • to badanie inteligencji, rozwoju psychomotorycznego oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego;
 • to dodatkowe uzupełnienie tego, co o dziecku wiedzą jego rodzice i nauczyciel przedszkola;
 • to pomoc w podjęciu przez rodziców ostatecznej, samodzielnej decyzji:„co będzie lepsze dla mojego dziecka: odroczenie obowiązku szkolnego, przyspieszenie obowiązku szkolnego, czy nauka w klasie I zgodnie z wiekiem ustalonym ustawowo tj. 7 lat?”

Na czym polega badanie w poradni?

Badanie w poradni – to w zasadzie jednorazowe spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami, trwające ok. 3 godziny; ... 

Continue Reading

Trening Pewności Siebie

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
 • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które: ... 

Continue Reading

Konkurs „ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z Krośnieńskich Przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:
„ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

Cele konkursu:
• Rozwijanie u dzieci zainteresowania sportami zimowymi
• Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• Wzmacnianie wiary we własne możliwości
• Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 lat
• Technika plastyczna tzw. płaska- rysowanie, malowanie, collage itp. z użyciem różnorodnych materiałów
• Format prac A4 lub A3
• Prace indywidualne
• Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-„Zabawy i sporty zimowe”, imię, nazwisko autora, numer przedszkola
i adres
• Prace należy składać u p. Urszuli Nowakowskiej lub w sekretariacie w MPP-P w Krośnie
• Termin składania prac upływa 15.02.2017 r.
• Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów
• Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
• Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2017 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej MPP-P poprzez opublikowanie listy autorów nagrodzonych prac.
Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z koordynatorem konkursu p. Urszulą Nowakowską. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. ... 

Continue Reading

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Informujemy, iż zgodnie z ofertą Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie w II półroczu roku szkolnego 2016-17
od 6 lutego 2017 r. odbywać się będą warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
To ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych, opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „ Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu: „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…” rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Tematyka programu:

 • Określanie granic, norm, wymagań.
 • Radzenie sobie z uczuciami.
 • Zachęcanie do współpracy.
 • Kary, a konsekwencje w wychowaniu.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie do samodzielności.
 • Wpisywanie w role i uwalnianie od narzuconych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta; jak mądrze chwalić

Grupy docelowe w roku szkolnym 2016-17 to:
• dyrektorzy szkół;
• dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli;
• pedagodzy i psycholodzy szkolni;
• rodzice uczniów objętych terapią w poradni.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowany jest przez psychologów i pedagogów poradni, posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych.
Cykl zajęć obejmuje 10 co-tygodniowych spotkań 3-godzinnych (łącznie 40 godzin dydaktycznych).
Harmonogram zajęć w grupach (8-14 max osób) dostępny jest w sekretariacie poradni oraz znajduje się w dziale Informatory i pliki ... 

Continue Reading