Pomoc dla oddziałów gimnazjalnych

W ramach pomocy dla gimnazjalistów oferujemy:

1) diagnozowanie problemów ucznia, w tym jego predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
2) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (treningi, warsztaty, zajęcia indywidualne),
3) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
4) interwencje oraz mediacje w sytuacjach kryzysowych,
5) specjalistyczne konsultacje i porady,
6) poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz doskonalenie ich umiejętności wychowawczych ( prelekcje, wykłady, udział w radach pedagogicznych gimnazjów),
7) udział na terenie szkół w zespołach, których zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po przeprowadzonych badaniach wydajemy:
– opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży,
– informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni,
– oceny psychologiczne dla potrzeb zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
– orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.